Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem.


dla-ludzi-którzy-znaj­dują ę-na ś­pym-torze-wy­kole­jenie ę-by­wa-ratunkiem
leszek kumordlaludziktórzyznaj­dują sięna śle­pymtorzewy­kole­jenie sięby­waratunkiemdla ludziktórzy znaj­dują sięznaj­dują się na śle­pymna śle­pym torzewy­kole­jenie się by­waby­wa ratunkiemktórzy znaj­dują się na śle­pymznaj­dują się na śle­pym torzewy­kole­jenie się by­wa ratunkiemktórzy znaj­dują się na śle­pym torze

Ci, którzy znaj­dują się na dnie, już nie boją się upadku.By­wają i ta­cy ludzie, którzy w dys­kusjach są niemal idealni, ale w mo­men­cie kon­fron­tacji w ich dłoniach znaj­dują się już tyl­ko kamienie...Łzy znaj­dują się na dnie każde­go komizmu.Czas, straszny le­karz, w śle­pym bez­ro­zumie leczy naj­droższy ból wbrew sercu.gdy­by tak stać się od zaraz bezdzwięcznie je­dynie nie śle­pym spojrzeniem przemówić pul­sując w skroniach zna­leźć zrozumienie głębią być tak bez przyczyny  Naj­szczęśliw­szy związek, ja­ki można so­bie wyob­ra­zić, jest po­między głuchą żoną, a śle­pym mężem.