Dla mądre­go upom­nienie jest cen­niej­sze od złota, dla głupiego to tyl­ko tchnienie rzu­cone na wiatr 


dla-mądre­go-upom­nienie-jest cen­niej­sze-od złota-dla-głupiego-to tyl­ko-tchnienie-rzu­cone-na wiatr 
daniellodlamądre­goupom­nieniejest cen­niej­szeod złotadlagłupiegoto tyl­kotchnienierzu­conena wiatr dla mądre­gomądre­go upom­nienieupom­nienie jest cen­niej­szejest cen­niej­sze od złotadla głupiegogłupiego to tyl­koto tyl­ko tchnienietchnienie rzu­conerzu­cone na wiatr dla mądre­go upom­nieniemądre­go upom­nienie jest cen­niej­szeupom­nienie jest cen­niej­sze od złotadla głupiego to tyl­kogłupiego to tyl­ko tchnienieto tyl­ko tchnienie rzu­conetchnienie rzu­cone na wiatr dla mądre­go upom­nienie jest cen­niej­szemądre­go upom­nienie jest cen­niej­sze od złotadla głupiego to tyl­ko tchnieniegłupiego to tyl­ko tchnienie rzu­coneto tyl­ko tchnienie rzu­cone na wiatr dla mądre­go upom­nienie jest cen­niej­sze od złotadla głupiego to tyl­ko tchnienie rzu­conegłupiego to tyl­ko tchnienie rzu­cone na wiatr 

Trud­niej głupiemu uda­wać mądre­go niż mądre­mu głupiego. -Zygmunt Fijas
trud­niej-głupiemu-uda­wać-mądre­go-ż-mądre­mu-głupiego
niektóre-anioły-zos­ły-od­rzu­cone-przez-bo­ga-i dla-te­go-mszczą ę-w naszych-ciałach-~pa­weł-rychlica 
Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć. -Hans Selye
da­leko-trud­niej-jest żyć-dla-spra­wy-aniżeli-dla-niej-umrzeć