Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała.


dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała
ryderdlamiłośćjest sięw sta­niezro­bićwszys­tkona­wetpoz­wo­lićdru­giejoso­bieum­rzećby jużnie cierpiaładla miłośćmiłość jest sięjest się w sta­niew sta­nie zro­bićzro­bić wszys­tkona­wet poz­wo­lićpoz­wo­lić dru­giejdru­giej oso­bieoso­bie um­rzećby już nie cierpiaładla miłość jest sięmiłość jest się w sta­niejest się w sta­nie zro­bićw sta­nie zro­bić wszys­tkona­wet poz­wo­lić dru­giejpoz­wo­lić dru­giej oso­biedru­giej oso­bie um­rzećdla miłość jest się w sta­niemiłość jest się w sta­nie zro­bićjest się w sta­nie zro­bić wszys­tkona­wet poz­wo­lić dru­giej oso­biepoz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzećdla miłość jest się w sta­nie zro­bićmiłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tkona­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć

Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Myśląc, że już wszys­tko ideal­nie wyek­spo­nowa­ne, na od­po­wied­nich miej­scach. Wpat­ru­jesz się z dumą, jed­nak rzu­casz się na to z dwudzies­to­kilo­wym młotem. Tyl­ko po to by zro­bić miej­sce dla chwilę te­mu poz­na­nej duszy. Zro­biła im­prezę i odeszła w podskokach.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Są rzeczy dla których jes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tko i nic Jeśli Ci na kimś za­leży, to zro­bisz wszys­tko, aby ta dru­ga oso­ba jak najdłużej zos­tała przy To­bie !