Dla miłości mojej nie ma gór nieprzebytych. Miłość moja pójdzie za tobą przez góry i morza, zdepcze wszystkie przeszkody i ogarnie cię takim płomieniem, iż się w nim twoje dumne serce roztopi i zleje z moim.


dla-miłoś-mojej-nie-gór-nieprzebytych-miłość-moja-pójdzie-za-tobą-przez-góry-i-morza-zdepcze-wszystkie-przeszkody-i-ogarnie-ę-takim
teodor jeske-choińskidlamiłościmojejniegórnieprzebytychmiłośćmojapójdziezatobąprzezgórymorzazdepczewszystkieprzeszkodyogarnieciętakimpłomieniemsięnimtwojedumneserceroztopizlejemoimdla miłościmiłości mojejmojej nienie mama górgór nieprzebytychmiłość mojamoja pójdziepójdzie zaza tobątobą przezprzez górygóry ii morzazdepcze wszystkiewszystkie przeszkodyprzeszkody ii ogarnieogarnie cięcię takimtakim płomieniemw nimnim twojetwoje dumnedumne serceserce roztopiroztopi ii zlejezleje zz moimdla miłości mojejmiłości mojej niemojej nie manie ma górma gór nieprzebytychmiłość moja pójdziemoja pójdzie zapójdzie za tobąza tobą przeztobą przez góryprzez góry igóry i morzazdepcze wszystkie przeszkodywszystkie przeszkody iprzeszkody i ogarniei ogarnie cięogarnie cię takimcię takim płomieniemsię w nimw nim twojenim twoje dumnetwoje dumne sercedumne serce roztopiserce roztopi iroztopi i zlejei zleje zzleje z moim

To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach. -Johann Heinrich Pestalozzi
to-jak-bardzo-moje-serce-przywiązane-jest-do-moich-dzieci-jak-ich-radość-staje-ę-moją-radośą-muszą-one-odnajdować-od-rana-do-wieczora-na