Dla mnie demokracja parlamentarna to pokojowa wojna wszystkich ze wszystkimi. - na spotkaniu z robotnikami w Pucku w maju 1990


dla-mnie-demokracja-parlamentarna-to-pokojowa-wojna-wszystkich-ze-wszystkimi-na-spotkaniu-z-robotnikami-w-pucku-w-maju-1990
lech wałęsadlamniedemokracjaparlamentarnatopokojowawojnawszystkichzewszystkiminaspotkaniurobotnikamipuckumaju1990dla mniemnie demokracjademokracja parlamentarnapokojowa wojnawojna wszystkichwszystkich zeze wszystkiminana spotkaniuspotkaniu zz robotnikamirobotnikami ww puckupucku ww majumaju 1990dla mnie demokracjamnie demokracja parlamentarnaparlamentarna to pokojowapokojowa wojna wszystkichwojna wszystkich zewszystkich ze wszystkimina spotkaniuna spotkaniu zspotkaniu z robotnikamiz robotnikami wrobotnikami w puckuw pucku wpucku w majuw maju 1990dla mnie demokracja parlamentarnademokracja parlamentarna to pokojowaparlamentarna to pokojowa wojnapokojowa wojna wszystkich zewojna wszystkich ze wszystkimina spotkaniu zna spotkaniu z robotnikamispotkaniu z robotnikami wz robotnikami w puckurobotnikami w pucku ww pucku w majupucku w maju 1990mnie demokracja parlamentarna to pokojowademokracja parlamentarna to pokojowa wojnaparlamentarna to pokojowa wojna wszystkichpokojowa wojna wszystkich ze wszystkimina spotkaniu z robotnikamina spotkaniu z robotnikami wspotkaniu z robotnikami w puckuz robotnikami w pucku wrobotnikami w pucku w majuw pucku w maju 1990

Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem wszystkich innych form. -Winston Churchill
demokracja-to-najgorsza-forma-rzą-z-wyjątkiem-wszystkich-innych-form
Ideał arystokratyczny wymaga realnego panowania lepszych, demokracja - formalnego panowania wszystkich. -Mikołaj Bierdiajew
ideał-arystokratyczny-wymaga-realnego-panowania-lepszych-demokracja-formalnego-panowania-wszystkich
Liberalna demokracja to reżim, w którym demokracja poniża wolność zanim ją zdławi. -Mikołaj Gomez Davilla
liberalna-demokracja-to-reżim-w-którym-demokracja-poniża-wolność-zanim-ją-zdławi
Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu. -Winston Churchill
stwierdzono-że-demokracja-jest-najgorszą-formą-rzą-śli-nie-liczyć-wszystkich-innych-form-których-próbowano-od-czasu-do-czasu