Dla mnie jes­teś ze­rem i jeśli na­wet po­wiesz, ze będziesz się sto ra­zy le­piej sta­rać to pa­miętaj, ze sto ra­zy ze­ro to jest i tak zero 


dla-mnie-jes­teś-ze­rem-i śli-na­wet-po­wiesz-ze będziesz ę-sto-ra­zy-­piej-sta­rać-to pa­miętaj-ze sto-ra­zy-ze­ro
badtomekdlamniejes­teśze­remi jeślina­wetpo­wieszze będziesz sięstora­zyle­piejsta­raćto pa­miętajze stoze­roto jest i takzero dla mniemnie jes­teśjes­teś ze­remze­rem i jeślii jeśli na­wetna­wet po­wieszze będziesz się stosto ra­zyra­zy le­piejle­piej sta­raćsta­rać to pa­miętajze sto ra­zyra­zy ze­roze­ro to jest i takto jest i tak zero dla mnie jes­teśmnie jes­teś ze­remjes­teś ze­rem i jeślize­rem i jeśli na­weti jeśli na­wet po­wieszze będziesz się sto ra­zysto ra­zy le­piejra­zy le­piej sta­raćle­piej sta­rać to pa­miętajze sto ra­zy ze­rora­zy ze­ro to jest i takze­ro to jest i tak zero dla mnie jes­teś ze­remmnie jes­teś ze­rem i jeślijes­teś ze­rem i jeśli na­wetze­rem i jeśli na­wet po­wieszze będziesz się sto ra­zy le­piejsto ra­zy le­piej sta­raćra­zy le­piej sta­rać to pa­miętajze sto ra­zy ze­ro to jest i takra­zy ze­ro to jest i tak zero dla mnie jes­teś ze­rem i jeślimnie jes­teś ze­rem i jeśli na­wetjes­teś ze­rem i jeśli na­wet po­wieszze będziesz się sto ra­zy le­piej sta­raćsto ra­zy le­piej sta­rać to pa­miętajze sto ra­zy ze­ro to jest i tak zero 

Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści, Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści.Dla nich jes­teś ze­rem a dla mnie jes­teś kimś kto pot­ra­fi zrozumieć po­cie­szyć przy­tulić i po­wie­dzieć że jut­ro wszys­tko będzie dobrze byłaś, jes­teś i zaw­sze będziesz je­dyna, po­wie­dział całując mnie czu­le w czoło, tak bym nie dos­trzegła wzro­ku podążające­go za cy­catą blondyną. -ko­bieta gdy jest zbyt dob­ra, gdy jest w sta­nie zro­bić wszys­tko dla mężczyz­ny, sa­ma ska­zuje się na klęskę, bo­wiem czas przez który fa­cet jest w sta­nie do­ceniać ko­bietę, jest ograniczony...Ni­by mil­cze­nie jest złotem, ja się zas­ta­nawiam, czy nie sreb­rem. Czy nie le­piej jest dzielić się swoimi myśla­mi , na­wet jeżeli nie każdy jest w sta­nie je odeb­rać pra­widłowo? Wielu mędrców wciąż mil­czy, być może dla­tego są pos­trze­gani ja­ko głup­cy, bo nikt nie zna ich myśli? Py­tasz cze­go chcę od Ciebie? Myślałam że jes­teś na ty­le in­te­ligen­tny by się do­myślić, nie wzięłam pop­rawki na to że jes­teś fa­cetem... Wam wszys­tko trze­ba po­wie­dzieć wprost więc mówię nie tak to miało wyglądać, jeśli dla Ciebie jest ok to dziw­na spra­wa, dla mnie miłość sza­cunek i kocha­nie wygląda inaczej....Jeśli jes­teś sto­larzem tworzącym piękną ko­modę, to nie użyjesz brzyd­kiej sklej­ki na jej tyłach, po­mimo te­go, że będzie to z tyłu, przy ścianie i nikt nie będzie te­go widział. Ty będziesz wie­dział, że to tam jest, więc użyjesz ład­ne­go drew­na również z tyłu. Aby móc spać spo­koj­nie, es­te­tyka, ja­kość muszą ci to­warzyszyć przez całą drogę.