Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie.


dla-narodu-nie-jest-to-ważne-ile-ły-roboczej-zatrudnia-w-zakładach-wytwórczych-ale-ile-życia-w-nich-produkuje-bo-celem-produkcji-jest-konsumpcja
john ruskindlanaroduniejesttoważneilesiłyroboczejzatrudniazakładachwytwórczychależycianichprodukujebocelemprodukcjikonsumpcjakonsumpcjiżyciedla narodunarodu nienie jestile siłysiły roboczejroboczej zatrudniazatrudnia ww zakładachzakładach wytwórczychale ileile życiażycia ww nichnich produkujebo celemcelem produkcjiprodukcji jestjest konsumpcjaale celemcelem konsumpcjikonsumpcji jestjest życiedla narodu nienarodu nie jestjest to ważneile siły roboczejsiły roboczej zatrudniaroboczej zatrudnia wzatrudnia w zakładachw zakładach wytwórczychale ile życiaile życia wżycia w nichw nich produkujebo celem produkcjicelem produkcji jestprodukcji jest konsumpcjaale celem konsumpcjicelem konsumpcji jestkonsumpcji jest życie

Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie.Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda.Wartość życia nie zależy od długości jego trwania. Ważne jest to, ile miłości potrafimy ofiarować w tym czasie, który jest nam dany.Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego.