Dla niektórych na­wet nor­malna roz­mo­wa to za dużo .


dla-niektórych-na­wet-nor­malna-roz­mo­wa-to za żo
zezulecdlaniektórychna­wetnor­malnaroz­mo­wato za dużodla niektórychniektórych na­wetna­wet nor­malnanor­malna roz­mo­waroz­mo­wa to za dużoto za dużodla niektórych na­wetniektórych na­wet nor­malnana­wet nor­malna roz­mo­wanor­malna roz­mo­wa to za dużoroz­mo­wa to za dużodla niektórych na­wet nor­malnaniektórych na­wet nor­malna roz­mo­wana­wet nor­malna roz­mo­wa to za dużonor­malna roz­mo­wa to za dużodla niektórych na­wet nor­malna roz­mo­waniektórych na­wet nor­malna roz­mo­wa to za dużona­wet nor­malna roz­mo­wa to za dużo

O niektórych ludziach można by po­wie­dzieć, że z roz­koszą niszczą wszys­tko, co żyje, na­wet jeśli nie sta­je im na drodze. -doorka
o niektórych-ludziach-można-by po­wie­dzieć-że z roz­koszą-niszczą-wszys­tko-co żyje-na­wet-śli-nie sta­-im na drodze
Na pozór by­li nor­malną,kochającą się rodziną.Nikt nie wie­dział,że za szczel­nie zam­knięty­mi drzwiami roz­gry­wa się piekło. -anja
na pozór-by­li-nor­malnąkochającą ę-rodzinąnikt-nie wie­działże-za szczel­nie-zam­knięty­mi-drzwiami-roz­gry­wa ę-piekło
Ziewanie: jedyna możliwość otwierania ust dla niektórych mężów. -Maurice Chevalier
ziewanie-jedyna-możliwość-otwierania-ust-dla-niektórych-mężów
Roz­kwit łąki dla brzuchów mo­tyli. Mo­tyle w brzuchu dla roz­kwi­tu człowieka. Z cyk­lu po­wieści
roz­kwit-łąki-dla-brzuchów-mo­tyli-mo­tyle w brzuchu-dla-roz­kwi­-człowieka-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia