Dla praw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ce wieku.


dla-praw­dzi­wego-ro­zumienia ę-serc-nie is­tnieją-róż­-wieku
malwida von meysenbugdlapraw­dzi­wegoro­zumienia sięsercnie is­tniejąróżni­cewiekudla praw­dzi­wegopraw­dzi­wego ro­zumienia sięro­zumienia się sercserc nie is­tniejąnie is­tnieją różni­ceróżni­ce wiekudla praw­dzi­wego ro­zumienia siępraw­dzi­wego ro­zumienia się sercro­zumienia się serc nie is­tniejąserc nie is­tnieją różni­cenie is­tnieją różni­ce wiekudla praw­dzi­wego ro­zumienia się sercpraw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tniejąro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ceserc nie is­tnieją różni­ce wiekudla praw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tniejąpraw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­cero­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ce wieku

Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą.Baśnie są bar­dziej niż praw­dzi­we, nie dla­tego iż mówią nam, że is­tnieją smo­ki, ale że uświada­miają, iż smo­ki można pokonać.Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt.Cho­wając się przed światem nig­dy nie zaz­nasz je­go praw­dzi­wego sma­ku .Praw­dzi­wego gracza nig­dy nie zniechęci przegrana.Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.