Dla prawdziwego rozumienia się serc nie istnieją różnice wieku. Wielka dusza powinna mieć w sobie nieprzebrane źródło młodości, która ją utrzymuje zawsze młodą i świeżą pomimo, że zewnętrzna powłoka starzeje się.


dla-prawdziwego-rozumienia-ę-serc-nie-istnieją-różnice-wieku-wielka-dusza-powinna-mieć-w-sobie-nieprzebrane-źródło-młodoś-która-ją
malwina meysenburgdlaprawdziwegorozumieniasięsercnieistniejąróżnicewiekuwielkaduszapowinnamiećsobienieprzebraneźródłomłodościktórautrzymujezawszemłodąświeżąpomimożezewnętrznapowłokastarzejesiędla prawdziwegoprawdziwego rozumieniarozumienia sięsię sercserc nienie istniejąistnieją różniceróżnice wiekuwielka duszadusza powinnapowinna miećmieć ww sobiesobie nieprzebranenieprzebrane źródłoźródło młodościktóra jąją utrzymujeutrzymuje zawszezawsze młodąmłodą ii świeżąświeżą pomimoże zewnętrznazewnętrzna powłokapowłoka starzejestarzeje siędla prawdziwego rozumieniaprawdziwego rozumienia sięrozumienia się sercsię serc nieserc nie istniejąnie istnieją różniceistnieją różnice wiekuwielka dusza powinnadusza powinna miećpowinna mieć wmieć w sobiew sobie nieprzebranesobie nieprzebrane źródłonieprzebrane źródło młodościktóra ją utrzymujeją utrzymuje zawszeutrzymuje zawsze młodązawsze młodą imłodą i świeżąi świeżą pomimoże zewnętrzna powłokazewnętrzna powłoka starzejepowłoka starzeje się

Wiel­ka dusza po­win­na mieć w so­bie niep­rzeb­ra­ne źródło młodości, która ją ut­rzy­muje zaw­sze młodą i świeżą po­mimo, że zewnętrzna powłoka starze­je się.Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości.Dla praw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ce wieku.Istnieją smutni ludzie młodzi, dlatego że w miłości zawsze trudno sobie poradzić i zawsze się trochę oberwie. Im wcześniej, tym lepiej.Któż nie wie, co to są przyjaźnie młode, nierozerwalne związki, których żadna siła zupełnie rozprząść nie może, bo je utrzymuje czarodziejskie młodości wspomnienie? W późniejszych latach wiążą się i rozwiązują stosunki, zaciąga się przyjaźnie i porzuca bez żalu; do młodych, dawnych przyjaciół, choćby nie warci najszlachetniejszego tego uczucia, zawsze serce ciągnie.Kobieta wtedy dopiero powinna zdać sobie sprawę ze swego poważnego wieku, kiedy nikt więcej złego słowa na nią nie powie.