Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem… 


dla-ser­ca-każdy-ko­lej­ny-ból-jest pier­wszy-bo każdy-ból-jest in­ny-każdy no­wy-ból-inaczej-bo­li-i chy­ba-nie jest możli­we
tyska1990.07dlaser­cakażdyko­lej­nybóljest pier­wszybo każdyjest in­nykażdy no­wyinaczejbo­lii chy­banie jest możli­weos­wo­jeniebólumożli­we jest os­wo­jenie sięz doświad­cze­niembólualenie z sa­mymbólem… dla ser­caser­ca każdykażdy ko­lej­nyko­lej­ny bólból jest pier­wszybo każdy bólból jest in­nykażdy no­wy bólból inaczejinaczej bo­libo­li i chy­bai chy­ba nie jest możli­wenie jest możli­we os­wo­jenieos­wo­jenie bólumożli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niemz doświad­cze­niem bóluale nie z sa­mymnie z sa­mym bólem… dla ser­ca każdyser­ca każdy ko­lej­nykażdy ko­lej­ny bólko­lej­ny ból jest pier­wszybo każdy ból jest in­nykażdy no­wy ból inaczejból inaczej bo­liinaczej bo­li i chy­babo­li i chy­ba nie jest możli­wei chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenienie jest możli­we os­wo­jenie bólumożli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bóluale nie z sa­mym bólem… 

Ból, na który jest ra­da, nie jest bólem. Więc nie ma bólu.I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie Każdy ból uod­parnia nas na in­ny ból, czy­niąc człowieka bezdusznym.Wszel­ki ból jest złem, ale nie każde­go bólu na­leży unikać.Wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać.Ból jest jak wiatr. Jest to bez sen­su, ale dlacze­go ma­my og­ra­niczać marze­nia bólu?