Dla tych co mijasz I tych co idą z Tobą Na tym świecie żyj 


dla-tych-co mijasz-i-tych-co idą-z tobą-na-tym-świecie-żyj 
matijahdlatychco mijaszco idąz tobąnatymświecieżyj dla tychtych co mijaszco mijasz ii tychtych co idąco idą z tobąz tobą nana tymtym świecieświecie żyj dla tych co mijasztych co mijasz ico mijasz i tychi tych co idątych co idą z tobąco idą z tobą naz tobą na tymna tym świecietym świecie żyj dla tych co mijasz itych co mijasz i tychco mijasz i tych co idąi tych co idą z tobątych co idą z tobą naco idą z tobą na tymz tobą na tym świeciena tym świecie żyj dla tych co mijasz i tychtych co mijasz i tych co idąco mijasz i tych co idą z tobąi tych co idą z tobą natych co idą z tobą na tymco idą z tobą na tym świeciez tobą na tym świecie żyj 

W imieniu Pohala Ceprów pseprasamy Za tych górali Co w ca­sie wyborów Z tym pffffu Komorowskim Na try­bunie stali I za tych co dla dudków Z osius­tką Ko­pacz Po Du­naj­cu plywali Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.Świat jest ko­medią dla tych, co myślą. I tra­gedia dla tych, co odczuwają.Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią.Dwa tylko są rody na świecie [. . . ] tych, co mają, i tych co nie mają.