Dla wielu miłość ja­wi się jak abo­nament w 


dla-wielu-miłość-ja­wi ę-jak abo­nament-w erze- pod­pi­sujesz-pa­pier-odbębniasz-miesięczną-opłatę-abo­namen­to­wa-i niczym ę
kriodlawielumiłośćja­wi sięjak abo­namentw erze pod­pi­sujeszpa­pierodbębniaszmiesięcznąopłatęabo­namen­to­wai niczym sięnie mar­twiszmi jed­nakto bar­dziejja­kote­lefonna kartę możeszzre­zyg­no­waćw każdejchwi­lia aby skorzys­taćz pełnejofer­tyi miećważnepołącze­niaprzychodzącei wychodzącemu­siszre­gular­niedołado­wywaćkon­tobo zwyczaj­niew świeciestra­ciważnośćdla wieluwielu miłośćmiłość ja­wi sięja­wi się jak abo­nament pod­pi­sujesz pa­pierodbębniasz miesięcznąmiesięczną opłatęopłatę abo­namen­to­waabo­namen­to­wa i niczym sięi niczym się nie mar­twiszmi jed­nak ja­wi sięja­wi się to bar­dziejto bar­dziej ja­koja­ko te­lefonte­lefon na kartę możesz zre­zyg­no­waćzre­zyg­no­wać w każdejw każdej chwi­lia aby skorzys­tać z pełnejz pełnej ofer­tyofer­ty i mieći mieć ważneważne połącze­niapołącze­nia przychodząceprzychodzące i wychodzącemu­sisz re­gular­niere­gular­nie dołado­wywaćdołado­wywać kon­tobo zwyczaj­nie w świeciew świecie stra­cistra­ci ważnośćdla wielu miłośćwielu miłość ja­wi sięmiłość ja­wi się jak abo­namentodbębniasz miesięczną opłatęmiesięczną opłatę abo­namen­to­waopłatę abo­namen­to­wa i niczym sięabo­namen­to­wa i niczym się nie mar­twiszmi jed­nak ja­wi się to bar­dziejja­wi się to bar­dziej ja­koto bar­dziej ja­ko te­lefonja­ko te­lefon na kartę możesz zre­zyg­no­wać w każdejzre­zyg­no­wać w każdej chwi­lia aby skorzys­tać z pełnej ofer­tyz pełnej ofer­ty i miećofer­ty i mieć ważnei mieć ważne połącze­niaważne połącze­nia przychodzącepołącze­nia przychodzące i wychodzącemu­sisz re­gular­nie dołado­wywaćre­gular­nie dołado­wywać kon­tobo zwyczaj­nie w świecie stra­ciw świecie stra­ci ważność

Mój pokój na­zywasz fałszy­wym. Jed­nak nie ma nic bar­dziej fałszy­wego, niż po­mysł, aby w tym przeklętym świecie ludzie by­li w sta­nie się zrozumieć. -Pain  -Masashi Kishimoto
mój-pokój-na­zywasz-fałszy­wym-jed­nak nie  nic-bar­dziej-fałszy­wego-ż-po­mysł-aby w tym-przeklętym-świecie-ludzie-by­li
Os­tatnie chwi­le, os­tatni pro­myk szczęścia - Nie ważne gdzie, lecz ważne z kim i dlaczego. Ma­my to jed­no życie, tak więc uczmy się z niego korzys­tać ra­zem z innymi. -AnDree
os­tatnie-chwi­-os­tatni-pro­myk-szczęścia-nie-ważne-gdzie-lecz-ważne-z kim-i dlaczego-ma­my-to jed­no-życie-tak-więc-uczmy ę