Dla zakochanego uścisk miłosny to jakby monada. Istnieje takie instynktowne odczucie, w każdym razie u mężczyzn, że ich własny gest miłosny wobec kobiety uświęca ją, podczas gdy gest innego mężczyzny kala ją i poniża. Już sama myśl o tym staje się pęknięciem w monadzie uścisku miłosnego.


dla-zakochanego-uścisk-miłosny-to-jakby-monada-istnieje-takie-instynktowne-odczucie-w-każdym-razie-u-mężczyzn-że-ich-własny-gest-miłosny
miodrag pavlovicdlazakochanegouściskmiłosnytojakbymonadaistniejetakieinstynktowneodczuciekażdymraziemężczyznżeichwłasnygestwobeckobietyuświęcapodczasgdyinnegomężczyznykalaponiżajużsamamyśltymstajesiępęknięciemmonadzieuściskumiłosnegodla zakochanegozakochanego uściskuścisk miłosnyjakby monadaistnieje takietakie instynktowneinstynktowne odczuciew każdymkażdym razierazie uu mężczyznże ichich własnywłasny gestgest miłosnymiłosny wobecwobec kobietykobiety uświęcauświęca jąpodczas gdygdy gestgest innegoinnego mężczyznymężczyzny kalakala jąi poniżajuż samasama myślmyśl oo tymtym stajestaje sięsię pęknięciempęknięciem ww monadziemonadzie uściskuuścisku miłosnegodla zakochanego uściskzakochanego uścisk miłosnymiłosny to jakbyistnieje takie instynktownetakie instynktowne odczuciew każdym raziekażdym razie urazie u mężczyznże ich własnyich własny gestwłasny gest miłosnygest miłosny wobecmiłosny wobec kobietywobec kobiety uświęcakobiety uświęca jąpodczas gdy gestgdy gest innegogest innego mężczyznyinnego mężczyzny kalamężczyzny kala jąkala ją iją i poniżajuż sama myślsama myśl omyśl o tymo tym stajetym staje sięstaje się pęknięciemsię pęknięciem wpęknięciem w monadziew monadzie uściskumonadzie uścisku miłosnego

Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia. -Michał Bałucki
kobiety-w-miłoś-są-praktyczniejsze-od-mężczyzn-miłość-u-mężczyzny-ledwo-cząstkę-życia-wypełnia-dla-kobiety-jest-treśą-życia
Osobowość kobiety jest zawsze rozdwojona, podczas gdy u mężczyzny ma ona na względzie tylko samego siebie. -Nicolas de Stael
osobowość-kobiety-jest-zawsze-rozdwojona-podczas-gdy-u-mężczyzny-ona-na-względzie-tylko-samego-siebie
Miłosny topielec: Tu nie pomogą koła, wiosła - fala zalała go miłosna. -Mieczysław Michał Szargan
miłosny-topielec-tu-nie-pomogą-koła-wiosła-fala-zalała-go-miłosna
Pierwszy pocałunek miłosny - kto go nie doznał, godny jest pożałowania. -Aleksander Hercen
pierwszy-pocałunek-miłosny-kto-go-nie-doznał-godny-jest-pożałowania
Mężczyzna różni się od kobiety także i tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem. -Stanisław Breyer
mężczyzna-róż-ę-od-kobiety-także-i-tym-że-co-dla-mężczyzny-jest-celem-to-dla-kobiety-jest-najczęściej-środkiem
Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem. -Tadeusz Bereza
mężczyzna-róż-ę-od-kobiety-także-tym-że-co-dla-mężczyzny-jest-celem-to-dla-kobiety-jest-najczęściej-środkiem