Dlacze­go chce­my by nas okłama­no? Bo nie chce­my znać prawdy? Gdy od­kry­jemy, że nas okłamy­wano dlacze­go te­go nie przyznamy? Bo nie chce­my przyz­nać że da­liśmy się okłamać, a może to kłam­stwo stało się naszą prawdą? 


dlacze­go-chce­my-by nas-okłama­no-bo nie chce­my-znać-prawdy-gdy-od­kry­jemy-że nas-okłamy­wano-dlacze­go-te­go-nie przyznamy-bo
silvidiandlacze­gochce­myby nasokłama­nobo nie chce­myznaćprawdygdyod­kry­jemyże nasokłamy­wanodlacze­gote­gonie przyznamybonie chce­myprzyz­naćże da­liśmy sięokłamaća możeto kłam­stwostało sięnasząprawdą dlacze­go chce­mychce­my by nasby nas okłama­nobo nie chce­my znaćznać prawdygdy od­kry­jemyże nas okłamy­wanookłamy­wano dlacze­godlacze­go te­gote­go nie przyznamybo nie chce­mynie chce­my przyz­naćprzyz­nać że da­liśmy sięże da­liśmy się okłamaća może to kłam­stwoto kłam­stwo stało sięstało się nasządlacze­go chce­my by naschce­my by nas okłama­nobo nie chce­my znać prawdyże nas okłamy­wano dlacze­gookłamy­wano dlacze­go te­godlacze­go te­go nie przyznamybo nie chce­my przyz­naćnie chce­my przyz­nać że da­liśmy sięprzyz­nać że da­liśmy się okłamaća może to kłam­stwo stało sięto kłam­stwo stało się naszą

Nie mogłam da­lej cię okłamy­wać. Kłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszych przeżyć, a ja te­go nie chcę. -Nicholas Sparks
nie-mogłam-da­lej-ę-okłamy­wać-kłam­stwo um­niej­szyłoby-war­tość-naszych-przeżyć-a ja te­go-nie chcę
Każda kobieta chce wziąć odwet i chce przebaczyć. Jeśli nie odegra się na nas, odegra się na kimś innym albo na nas za kogoś innego. -Miodrag Pavlovic
każda-kobieta-chce-wziąć-odwet-i-chce-przebaczyć-jeśli-nie-odegra-ę-na-nas-odegra-ę-na-kimś-innym-albo-na-nas-za-kogoś-innego
Każda ko­bieta chce wziąć od­wet i chce prze­baczyć. Jeśli nie odeg­ra się na nas, odeg­ra się na kimś in­nym, al­bo na nas za ko­goś innego. -Miodrag Pavlović
każda-ko­bieta-chce-wziąć-od­wet-i chce-prze­baczyć-jeśli nie odeg­ra ę-na nas-odeg­ra ę-na kimś-in­nym-al­bo-na nas