Dlacze­go przy­jem­ne ko­biety wychodzą za mąż za nud­nych mężczyzn? Po­nieważ in­te­ligen­tni mężczyźni nie żenią się nig­dy z przy­jem­ny­mi kobietami.


dlacze­go-przy­jem­ne-ko­biety-wychodzą-za mąż-za nud­nych-mężczyzn-po­nieważ-in­te­ligen­tni-mężczyź-nie żenią ę-nig­dy
william somerset maughamdlacze­goprzy­jem­neko­bietywychodząza mążza nud­nychmężczyznpo­nieważin­te­ligen­tnimężczyźninie żenią sięnig­dyz przy­jem­ny­mikobietamidlacze­go przy­jem­neprzy­jem­ne ko­bietyko­biety wychodząwychodzą za mążza mąż za nud­nychza nud­nych mężczyznpo­nieważ in­te­ligen­tniin­te­ligen­tni mężczyźnimężczyźni nie żenią sięnie żenią się nig­dynig­dy z przy­jem­ny­miz przy­jem­ny­mi kobietamidlacze­go przy­jem­ne ko­bietyprzy­jem­ne ko­biety wychodząko­biety wychodzą za mążwychodzą za mąż za nud­nychza mąż za nud­nych mężczyznpo­nieważ in­te­ligen­tni mężczyźniin­te­ligen­tni mężczyźni nie żenią sięmężczyźni nie żenią się nig­dynie żenią się nig­dy z przy­jem­ny­minig­dy z przy­jem­ny­mi kobietami

Dlaczego przyjemne kobiety wychodzą za mąż za nudnych mężczyzn? Ponieważ inteligentni mężczyźni nie żenią się nigdy z przyjemnymi kobietami.Mężczyźni żenią się, bo są zmęczeni, kobiety wychodzą za mąż, bo są ciekawe - obie strony rozczarowują się.Była to jed­na z wiel­kich ta­jem­nic. Jed­na z tych bar­dziej przy­jem­nych, po­wie­dział nieg­dyś jej oj­ciec. Prze­cież ser­ce służy do te­go, żeby pom­po­wać krew. Dlacze­go za­tem ro­bi jeszcze te in­ne, niewy­jaśnione rzeczy? Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy.Człowiek jest ta­jem­nicą - z ta­jem­ni­cy przy­bywa i w ta­jem­nicę odchodzi.Niep­rzy­jem­ne praw­dy są zaw­sze lep­sze od przy­jem­nych złudzeń.