Dlacze­go ro­bię wszys­tko na os­tatnią chwilę ? No cóż, może to dla­tego, że lu­bię czuć ten dreszczyk emoc­ji a może pop­rostu lu­bię wy­raz twarzy tych, co wątpią, że mi się uda, gdy udo­wad­niam że ja chcę, to pot­ra­fię do­piąć swego.


dlacze­go-ro­bię-wszys­tko-na os­tatnią-chwilę- no cóż-może-to dla­tego-że lu­bię-czuć-ten-dreszczyk-emoc­ji-a może-pop­rostu
kayedlacze­goro­bięwszys­tkona os­tatniąchwilę no cóżmożeto dla­tegoże lu­bięczućtendreszczykemoc­jia możepop­rostulu­bięwy­raztwarzytychco wątpiąże mi sięudagdyudo­wad­niamże ja chcęto pot­ra­fiędo­piąćswegodlacze­go ro­bięro­bię wszys­tkowszys­tko na os­tatniąna os­tatnią chwilęmoże to dla­tegoże lu­bię czućczuć tenten dreszczykdreszczyk emoc­jiemoc­ji a możea może pop­rostupop­rostu lu­bięlu­bię wy­razwy­raz twarzytwarzy tychże mi się udagdy udo­wad­niamudo­wad­niam że ja chcęto pot­ra­fię do­piąćdo­piąć swegodlacze­go ro­bię wszys­tkoro­bię wszys­tko na os­tatniąwszys­tko na os­tatnią chwilęże lu­bię czuć tenczuć ten dreszczykten dreszczyk emoc­jidreszczyk emoc­ji a możeemoc­ji a może pop­rostua może pop­rostu lu­biępop­rostu lu­bię wy­razlu­bię wy­raz twarzywy­raz twarzy tychgdy udo­wad­niam że ja chcęto pot­ra­fię do­piąć swego