Dlacze­go tak bar­dzo chcesz zos­tać Ho­kage, bo marzysz o tym, żeby mie­szkańcy two­jej wios­ki, widzieli w to­bie wiel­kiego nin­ja. Tyl­ko dzięki spoj­rze­niom in­nych ludzi, nasze życie nap­rawdę na­biera sen­su. Jeśli nikt nie zwra­ca na ciebie uwa­gi, jest tak jak­byś w ogóle nie istniał. -Haku 


dlacze­go-tak-bar­dzo-chcesz-zos­ć-ho­kage-bo marzysz-o tym-żeby-mie­szkańcy-two­jej-wios­ki-widzieli-w to­bie-wiel­kiego-nin­ja
masashi kishimotodlacze­gotakbar­dzochceszzos­taćho­kagebo marzyszo tymżebymie­szkańcytwo­jejwios­kiwidzieliw to­biewiel­kiegonin­jatyl­ko dziękispoj­rze­niomin­nychludzinaszeżycienap­rawdęna­bierasen­sujeśli niktnie zwra­cana ciebieuwa­gijest takjak­byśw ogólenie istniałhaku dlacze­go taktak bar­dzobar­dzo chceszchcesz zos­taćzos­tać ho­kagebo marzysz o tymżeby mie­szkańcymie­szkańcy two­jejtwo­jej wios­kiwidzieli w to­biew to­bie wiel­kiegowiel­kiego nin­jatyl­ko dzięki spoj­rze­niomspoj­rze­niom in­nychin­nych ludzinasze życieżycie nap­rawdęnap­rawdę na­bierana­biera sen­sujeśli nikt nie zwra­canie zwra­ca na ciebiena ciebie uwa­gijest tak jak­byśjak­byś w ogólew ogóle nie istniałdlacze­go tak bar­dzotak bar­dzo chceszbar­dzo chcesz zos­taćchcesz zos­tać ho­kageżeby mie­szkańcy two­jejmie­szkańcy two­jej wios­kiwidzieli w to­bie wiel­kiegow to­bie wiel­kiego nin­jatyl­ko dzięki spoj­rze­niom in­nychspoj­rze­niom in­nych ludzinasze życie nap­rawdężycie nap­rawdę na­bieranap­rawdę na­biera sen­sujeśli nikt nie zwra­ca na ciebienie zwra­ca na ciebie uwa­gijest tak jak­byś w ogólejak­byś w ogóle nie istniał

Im więcej Cię szu­kam dając Ci miłość Ty nie zwra­casz na mnie uwa­gi, Gdy­byś tyl­ko wie­dział że mogłabym od­dać życie za Ciebie…  -AnDree
im więcej-cię-szu­kam-dając-ci miłość-ty-nie zwra­casz-na mnie-uwa­gi-gdy­byś-tyl­ko-wie­dział-że mogłabym-od­dać-życie