Dlaczego nie możemy byś szczęśliwi teraz, przecież jutro możemy już nie żyć.


dlaczego-nie-możemy-byś-szczęśliwi-teraz-przecież-jutro-możemy-już-nie-żyć
tennessee williamsdlaczegoniemożemybyśszczęśliwiterazprzecieżjutrojużżyćdlaczego nienie możemymożemy byśbyś szczęśliwiszczęśliwi terazprzecież jutrojutro możemymożemy jużjuż nienie żyćdlaczego nie możemynie możemy byśmożemy byś szczęśliwibyś szczęśliwi terazprzecież jutro możemyjutro możemy jużmożemy już niejuż nie żyćdlaczego nie możemy byśnie możemy byś szczęśliwimożemy byś szczęśliwi terazprzecież jutro możemy jużjutro możemy już niemożemy już nie żyćdlaczego nie możemy byś szczęśliwinie możemy byś szczęśliwi terazprzecież jutro możemy już niejutro możemy już nie żyć

Dlaczego milczeć na temat śmierci? Od niej możemy się uczyć żyć spokojnie i w zadowoleniu.chwi­le spędzo­ne od­dziel­nie pogłębiają nasze uczu­cia chwi­le spędzo­ne ra­zem rodzą kon­flik­ty między na­mi nie możemy się kochać będąc ra­zem nie możemy żyć osob­no ta­ki nasz los..... co da­lej ...........Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy.Nie mu­simy się rozmnażać, możemy po­sadzić dom, możemy wy­budo­wać drzewo. W su­mie jest mi to obojętne.Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia? Nig­dy nie możemy po­wie­dzieć, że ko­goś zna­my na wy­lot, po­nieważ możemy się pośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznym gruncie.