Dlaczego trudno kupić prezent, żeby naprawdę wyglądał na tyle, ile kosztuje?


dlaczego-trudno-kupić-prezent-żeby-naprawdę-wyglądał-na-tyle-ile-kosztuje
janina ipohorskadlaczegotrudnokupićprezentżebynaprawdęwyglądałnatyleilekosztujedlaczego trudnotrudno kupićkupić prezentżeby naprawdęnaprawdę wyglądałwyglądał nana tyleile kosztujedlaczego trudno kupićtrudno kupić prezentżeby naprawdę wyglądałnaprawdę wyglądał nawyglądał na tyledlaczego trudno kupić prezentżeby naprawdę wyglądał nanaprawdę wyglądał na tyleżeby naprawdę wyglądał na tyle

Dlacze­go trud­no ku­pić pre­zent, żeby nap­rawdę wyglądał na ty­le, ile kosztuje? Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna.Miłość jest tyle warta, ile kosztuje.Pamiętaj, że bogactwo polega nie na tym, żeby mieć tyle pieniędzy, ile się chce, tylko żeby mieć tyle pieniędzy, ile się potrzebuje.Jeżeli myślisz, że edukacja drogo kosztuje, sprawdź, ile kosztuje ignorancja.Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne.