Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku.


dlaczego-wszystko-co-sprawia-nam-radość-wszystko-czemu-przypisujemy-urok-piękna-wszystko-co-odziewamy-w-szatę-ideału-kończy-ę-czymś-brudnym
valdemar baldheaddlaczegowszystkocosprawianamradośćczemuprzypisujemyurokpięknaodziewamyszatęideałukończysięczymśbrudnymgłupimnędznymlubśmierdzącymdlaczegonietrwałośćjestcechąabsolutuwzniosłośćtriumfniejegofinałemmiłośćkonaznudzeniuupodleniuzazdrościdobroćspektakularnychfilantropiachksiążkaskładziemakulaturypoezjaocenachszkolnychbelfrówkoniewyścigowejatkachrzeźnikówdemokracjatłumiewolnośćzoosławamegalomaniiwiedzapyszecackanaśmietnikudlaczego wszystkoco sprawiasprawia namnam radośćczemu przypisujemyprzypisujemy urokurok pięknaco odziewamyodziewamy ww szatęszatę ideałukończy sięsię czymśczymś brudnymnędznym lublub śmierdzącymdlaczego nietrwałośćnietrwałość jestjest cechącechą absolutuwzniosłość ii triumftriumf nienie sąsą jegojego finałemmiłość konakona ww znudzeniuupodleniu lublub zazdrościdobroć ww spektakularnychspektakularnych filantropiachksiążka ww składzieskładzie makulaturypoezja ww ocenachocenach szkolnychszkolnych belfrówkonie wyścigowewyścigowe ww jatkachjatkach rzeźnikówdemokracja ww tłumiewolność ww zoosława ww megalomaniiwiedza ww pyszecacka nana śmietnikuco sprawia namsprawia nam radośćczemu przypisujemy urokprzypisujemy urok pięknaco odziewamy wodziewamy w szatęw szatę ideałukończy się czymśsię czymś brudnymnędznym lub śmierdzącymdlaczego nietrwałość jestnietrwałość jest cechąjest cechą absolutua wzniosłość iwzniosłość i triumfi triumf nietriumf nie sąnie są jegosą jego finałemmiłość kona wkona w znudzeniuupodleniu lub zazdrościdobroć w spektakularnychw spektakularnych filantropiachksiążka w składziew składzie makulaturypoezja w ocenachw ocenach szkolnychocenach szkolnych belfrówkonie wyścigowe wwyścigowe w jatkachw jatkach rzeźnikówdemokracja w tłumiewolność w zoosława w megalomaniiwiedza w pyszecacka na śmietniku

Są dwie drogi życia - wierzyć we wszystko lub wątpić we wszystko. Obie sytuacje zwalniają z myślenia. -Alfred Korzybski
są-dwie-drogi-życia-wierzyć-we-wszystko-lub-wątpić-we-wszystko-obie-sytuacje-zwalniają-z-myślenia
Starzy wierzą we wszystko; dorośli we wszystko wątpią; młodzi wszystko wiedzą. -Oscar Wilde
starzy-wierzą-we-wszystko-dorośli-we-wszystko-wątpią-młodzi-wszystko-wiedzą
Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel
bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie
Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać. -Jan Św
bóg-wszystko-nam-dał-dając-nam-swego-syna-wszystko-nam-objawił-ofiarowując-nam-swoje-jedyne-słowo-po-jezusie-chrystusie-nie-już-na-co