Dni ciężkie his­to­rii naj­bar­dziej dowodzą, gdy nieg­dyś chlub­ne czy­ny ojców dziś za nie­chlub­ne uchodzą. I to, co dzi­siaj jest tak ''mądre,''przemyślane od­bi­je się na his­to­rii, a po­kole­nie w łeb dostanie...


dni-ężkie-his­to­rii-naj­bar­dziej-dowodzą-gdy-nieg­dyś-chlub­ne-czy­ny-ojców-dziś-za nie­chlub­ne-uchodzą-i-to-co dzi­siaj
niuszadniciężkiehis­to­riinaj­bar­dziejdowodzągdynieg­dyśchlub­neczy­nyojcówdziśza nie­chlub­neuchodzątoco dzi­siajjest tak''mądre''przemyślaneod­bi­je sięna his­to­riia po­kole­niew łebdostaniedni ciężkieciężkie his­to­riihis­to­rii naj­bar­dziejnaj­bar­dziej dowodzągdy nieg­dyśnieg­dyś chlub­nechlub­ne czy­nyczy­ny ojcówojców dziśdziś za nie­chlub­neza nie­chlub­ne uchodząco dzi­siaj jest takod­bi­je się na his­to­riia po­kole­nie w łebw łeb dostaniedni ciężkie his­to­riiciężkie his­to­rii naj­bar­dziejhis­to­rii naj­bar­dziej dowodzągdy nieg­dyś chlub­nenieg­dyś chlub­ne czy­nychlub­ne czy­ny ojcówczy­ny ojców dziśojców dziś za nie­chlub­nedziś za nie­chlub­ne uchodząa po­kole­nie w łeb dostanie

Mniej­sze zło - nie istnieje… Są tyl­ko no­ce bar­dziej bez­senne. A dłonie nieg­dyś w mod­litwie złożone, dziś - ut­ra­ciły to, co bezcenne… Wiarę, że nic jeszcze nie jest stracone.Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą.Zmienić mogę wszystko Us­po­koić jed­nym słowem To, co działo się latami Dzi­siaj wreszcie ro­bi swoje. Mi­mo ty­lu wiosen, pod­knięć liści, ty­lu śniegów, Ty wyt­rwałeś - na nieszczęście. Gdy­by nie - to tak samotnie, ale pewnie. dziś niepew­ność nas pożera, wie­dza o tym, że nie można... może miłość nie wybiera? Bóg doświadcza, trochę bar­dziej, trochę głupiej niż myślałam. Bo da­ruje mi człowieka ale muszę od­dać zaraz.Kiedyś liczyłem swo­je oddechy... Bałem się czy usłyszę kolejny... Dzi­siaj jest po­dob­nie ale inaczej... Często nie chcę usłyszeć następnego. To były dni gdy miałem doła... Większe­go niż stodoła.Nar­ko­tyki są trujące Ale za to wciągające Nar­ko­tyki są niezdrowe Ale za to odlotowe Nar­ko­tyki nie są tanie Ale nieźle ryją banie Nar­ko­tyki przemycane prędko są rozchwytywane Nar­ko­tyki nielegalne Są naj­bar­dziej opłacalne Ten kto bie­rze narkotyki Z cza­sem ro­bi się człek dziki Ten kto nar­ko­tyki bierze życia swe­go nie ustrzeże Nar­ko­tyki są dla dzieci gdy chcesz by z nich były śmieci Jeśli nie chcesz, uczyń tako: dragów nie da­waj dzieciakom! Z se­rii: we­sołe pióro K.prze­ciw prob­le­mom dzi­siej­sze­go świata.Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.