Do łóżka idą zaw­sze czte­ry oso­by: dwie real­ne i dwie wyidealizowane.


do łóżka-idą-zaw­sze-czte­ry-oso­by-dwie-real­ne-i dwie-wyidealizowane
jan kottdo łóżkaidązaw­szeczte­ryoso­bydwiereal­nei dwiewyidealizowanedo łóżka idąidą zaw­szezaw­sze czte­ryczte­ry oso­bydwie real­nereal­ne i dwiei dwie wyidealizowanedo łóżka idą zaw­szeidą zaw­sze czte­ryzaw­sze czte­ry oso­bydwie real­ne i dwiereal­ne i dwie wyidealizowanedo łóżka idą zaw­sze czte­ryidą zaw­sze czte­ry oso­bydwie real­ne i dwie wyidealizowanedo łóżka idą zaw­sze czte­ry oso­by

Dwie Dusze, dwa Ser­ca, dwie pa­ry zielo­nych oczu Spot­kały się na skar­pie prze­ciwieństw losu Żad­ne z nich nie chciało kończyć w ten sposób Dla­tego jed­na ze stron pos­ta­nowiła skorzys­tać z pra­wa głosu Dwie Dusza, dwa Ser­ce, dwo­je Oczu połączo­ne w dwa ciała Te zaś chcą by z tych połówek całość powstała By głosy zadrżały, by ucichł w ser­cu hałas Od zaw­sze ma­my siebie, na zaw­sze nie będziesz sama.Ko­biety dzielą się na dwie ka­tego­rie. Na roz­trze­pane, które zaw­sze gu­bią ręka­wiczki, i na uważne, które zaw­sze jedną przy­noszą do domu.przychodzi piot­ruś do wróżki i py­ta o wy­nik meczu pol­ska - niem­cy. wróżka od­po­wiada : - po­lacy w tym meczu strzelą czte­ry bramki. za­dowo­lony piot­ruś odet­chnął, po czym wróżka po chwi­li do­dała : - bram­ki zdobędą - dwie klo­se i dwie podolski Choćbyś uk­roił naj­cieńszy plas­te­rek, zaw­sze ma dwie strony.Raz pe­wien chłopiec, dwie młode panienki. Klepnął trzy razy, w czte­ry literki. Z piątki w twarz dostał, sześć ra­zy w policzek. Siódme­go uniknął, bo ko­ziołka fiknął.Trzy oso­by mogą dot­rzy­mać ta­jem­ni­cy tyl­ko wte­dy, gdy dwie z nich nie żyją.