Do Bo­ga dochodzę pop­rzez ciągłe ob­co­wanie z ludźmi.


do bo­ga-dochodzę-pop­rzez-ągłe-ob­co­wanie-z ludźmi
mikołaj gogoldo bo­gadochodzępop­rzezciągłeob­co­waniez ludźmido bo­ga dochodzędochodzę pop­rzezpop­rzez ciągłeciągłe ob­co­wanieob­co­wanie z ludźmido bo­ga dochodzę pop­rzezdochodzę pop­rzez ciągłepop­rzez ciągłe ob­co­wanieciągłe ob­co­wanie z ludźmido bo­ga dochodzę pop­rzez ciągłedochodzę pop­rzez ciągłe ob­co­waniepop­rzez ciągłe ob­co­wanie z ludźmido bo­ga dochodzę pop­rzez ciągłe ob­co­waniedochodzę pop­rzez ciągłe ob­co­wanie z ludźmi

Poz­by­waj się swych wrogów pop­rzez za­wiera­nie z ni­mi przy­jaźni i po­kazy­wanie im dob­rej drogi.Każda dusza w swej is­to­cie i si­le jest bos­ka. Ce­lem jest ob­ja­wienie te­go, co bos­kie, pop­rzez za­pano­wanie nad zewnętrzną i wewnętrzną naturą.Mężczyz­na reali­zuje się pop­rzez działania, ko­bieta pop­rzez swo­jego mężczyznę, dzięki niemu. Z wy­sokości naszych ob­casów wpa­damy wprost w wąską szcze­linę te­go, co oz­nacza by­cie ko­bietą. Za­kochu­jesz się i sądzisz, że od­na­lazłaś samą siebie. Ale zbyt często szu­kasz siebie wewnątrz niego. Nap­rawdę jest tyl­ko jed­no miej­sce w którym możesz od­na­leźć siebie - serce.Nie zbu­dujesz włas­nej tożsa­mości pop­rzez ab­sor­pcję cudzych wartości.Kocham, gdy Two­je duże, błyszczące oczy Pochłaniają w Two­je serce Pop­rzez obej­mujące mnie de­likat­ne ręce Po­lity­ka, kiedy jest sztuką oraz służbą a nie narzędziem wy­zys­ku, to działanie na rzecz ideału pop­rzez rzeczywistość.