Do Ciebie ten list i o miłości tam piszę. By móc być przy tobie, aleją tęskno­ty śpieszę. Codzien­nie czekając na zna­ki od Ciebie, że kochasz i prag­niesz i nig­dy nie odejdziesz.


do ciebie-ten-list-i-o miłoś-tam-piszę-by-móc-być-przy-tobie-aleją-tęskno­ty-śpieszę-codzien­nie-czekając-na-zna­ki-od ciebie-że
chocolat122do ciebietenlisto miłościtampiszębymócbyćprzytobiealejątęskno­tyśpieszęcodzien­nieczekającnazna­kiod ciebieżekochaszi prag­niesznig­dynie odejdzieszdo ciebie tenten listlist ii o miłościo miłości tamtam piszęby mócmóc byćbyć przyprzy tobiealeją tęskno­tytęskno­ty śpieszęcodzien­nie czekającczekając nana zna­kizna­ki od ciebieże kochaszkochasz i prag­nieszi prag­niesz ii nig­dynig­dy nie odejdzieszdo ciebie ten listten list ilist i o miłościi o miłości tamo miłości tam piszęby móc byćmóc być przybyć przy tobiealeją tęskno­ty śpieszęcodzien­nie czekając naczekając na zna­kina zna­ki od ciebieże kochasz i prag­nieszkochasz i prag­niesz ii prag­niesz i nig­dyi nig­dy nie odejdziesz

Piszę do ciebie krótki list, No ci wyz­nać praw­de chcę, Nie mysl so­bie, że z Ciebie kpię, Ty wiesz co Ci po­wie­dzieć chce, Bo ja bar­dzo Kocham Cię!  -Amorek
piszę-do ciebie-krótki-list-no- wyz­nać-praw­de-chcę-nie-mysl-so­bie-że z ciebie-kpię-ty-wiesz-co ci po­wie­dzieć-chce-bo
Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza. -Lew Tołstoj
Żadna-cnota-nie-może-istnieć-bez-miłoś-bez-miłoś-nie-może-być-i-dobra-to-że-nie-kochasz-nie-znaczy-że-nie-w-tobie-miłoś-lecz-że-jest