Do Ciebie ten list i o miłości tam piszę. By móc być przy tobie, aleją tęskno­ty śpieszę. Codzien­nie czekając na zna­ki od Ciebie, że kochasz i prag­niesz i nig­dy nie odejdziesz.


do ciebie-ten-list-i-o miłoś-tam-piszę-by-móc-być-przy-tobie-aleją-tęskno­ty-śpieszę-codzien­nie-czekając-na-zna­ki-od ciebie-że
chocolat122do ciebietenlisto miłościtampiszębymócbyćprzytobiealejątęskno­tyśpieszęcodzien­nieczekającnazna­kiod ciebieżekochaszi prag­niesznig­dynie odejdzieszdo ciebie tenten listlist ii o miłościo miłości tamtam piszęby mócmóc byćbyć przyprzy tobiealeją tęskno­tytęskno­ty śpieszęcodzien­nie czekającczekając nana zna­kizna­ki od ciebieże kochaszkochasz i prag­nieszi prag­niesz ii nig­dynig­dy nie odejdzieszdo ciebie ten listten list ilist i o miłościi o miłości tamo miłości tam piszęby móc byćmóc być przybyć przy tobiealeją tęskno­ty śpieszęcodzien­nie czekając naczekając na zna­kina zna­ki od ciebieże kochasz i prag­nieszkochasz i prag­niesz ii prag­niesz i nig­dyi nig­dy nie odejdziesz

piszę list słowa ty­le ich jak zaw­rzeć w nich miłość i smutek piszę list w świet­le dnia blas­ku księżyca tak da­leko jesteś za rogiem mi­lionem kroków biegłem do ciebie wciąż umyka twój cichy dom piszę list by jut­ro zbudzić snem i słów tęsknieniem Piszę do ciebie krótki list, No ci wyz­nać praw­de chcę, Nie mysl so­bie, że z Ciebie kpię, Ty wiesz co Ci po­wie­dzieć chce, Bo ja bar­dzo Kocham Cię! Bo ja lu­bię być na­zywaną przez Ciebie List do M...***Miłość nie zna granic*** ........i pa­miętaj kochaj w ta­ki sposób, aby być go­towym od­dać wszys­tko co kochasz tym którzy będą w sta­nie kochać tych których kochasz Ty. Wte­dy zaw­sze będziesz go­towy na żywot wieczny. *** *** *** MP Nie naw­ra­caj mnie, Bo wiesz że Cię nie usłucham. Nie myśl o mnie, Bo wiesz że Cię zlekceważę. Nie prze­bywaj przy mnie, Bo wiesz że Cię zranię. Nie rób nicze­go dla mnie, Bo wiesz że te­go nie docenię. Po pro­su pozwól mi: Być przy Tobie, Myśleć o Tobie, Prze­mawiać do Ciebie, I czy­nić dla Ciebie dobro. Jed­nak mam jedną prośbę. Nie porzuć mnie. Bo wte­dy stoczę się w krainę ciem­ności i bólu.Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza.