Do po­lowa­nia na pchły i męża nie trze­ba mieć kar­ty myśliwskiej.


do po­lowa­nia-na pchły-i męża-nie trze­ba-mieć-kar­ty-myśliwskiej
zygmunt fijasdo po­lowa­niana pchłyi mężanie trze­bamiećkar­tymyśliwskiejdo po­lowa­nia na pchłyna pchły i mężai męża nie trze­banie trze­ba miećmieć kar­tykar­ty myśliwskiejdo po­lowa­nia na pchły i mężana pchły i męża nie trze­bai męża nie trze­ba miećnie trze­ba mieć kar­tymieć kar­ty myśliwskiejdo po­lowa­nia na pchły i męża nie trze­bana pchły i męża nie trze­ba mieći męża nie trze­ba mieć kar­tynie trze­ba mieć kar­ty myśliwskiejdo po­lowa­nia na pchły i męża nie trze­ba miećna pchły i męża nie trze­ba mieć kar­tyi męża nie trze­ba mieć kar­ty myśliwskiej

pa­ni mądra­lowa budzi męża w no­cy : - posłuchaj, piszczy ja­kaś mysz ! - pozwól mi spać ! i tak jej te­raz nie naoli­wię ...Ma­lowa­nie ob­razów to jest przy­goto­wywa­nie so­bie przes­trze­ni w której będziemy mu­sieli żyć po śmier­ci, to jest bu­dowa­nie so­bie mie­szka­nia. Jeśli nie kochasz te­go co ma­lujesz, to szko­da czasu.`Trze­ba mieć marze­nia bo to one po­pychają do działań .Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012 Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe.Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty.