Do pow­sta­nia dzieła sztu­ki, po­dob­nie jak do wy­dania na świat człowieka, pot­rzeb­ny jest udział dwoj­ga ludzi: te­go, co ma ta­lent, i te­go, co mu da­je natchnienie.


do pow­sta­nia-dzieła-sztu­ki-po­dob­nie-jak do wy­dania-na świat-człowieka-pot­rzeb­ny-jest udział-dwoj­ga-ludzi-te­go
władysław bodnickido pow­sta­niadziełasztu­kipo­dob­niejak do wy­daniana światczłowiekapot­rzeb­nyjest udziałdwoj­galudzite­goco ma ta­lenti te­goco mu da­jenatchnieniedo pow­sta­nia dzieładzieła sztu­kipo­dob­nie jak do wy­daniajak do wy­dania na światna świat człowiekapot­rzeb­ny jest udziałjest udział dwoj­gadwoj­ga ludzico mu da­je natchnieniedo pow­sta­nia dzieła sztu­kipo­dob­nie jak do wy­dania na światjak do wy­dania na świat człowiekapot­rzeb­ny jest udział dwoj­gajest udział dwoj­ga ludzi

Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów. -Jonathan Swift
stoic­ka-za­sada-zas­po­kaja­nia-pot­rzeb-pop­rzez-re­zyg­nację-z prag­nień-jest jak am­pu­tac­ja-stóp-po to
Wszys­tko, co ludzkość do­tychczas uczy­niła i wy­myśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zas­po­koje­nia swych najgłębszych pot­rzeb i uśmie­rze­nia bólu. -Albert Einstein
wszys­tko-co ludzkość-do­tychczas-uczy­ła-i wy­myśliła-wzięło ę-z dążenia-człowieka-do zas­po­koje­nia-swych-najgłębszych
Tyl­ko ko­biety i le­karze wiedzą, jak bar­dzo pot­rzeb­ne i dob­roczyn­ne jest kłamstwo. -Anatol France (François Anatole Thibault)
tyl­ko-ko­biety-i ­karze-wiedzą-jak bar­dzo-pot­rzeb­ne-i dob­roczyn­ne-jest kłamstwo
Li­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarze, ale wiel­kie dzieła. -Aleksander Kumor
li­tera­turze-nie są pot­rzeb­-wiel­cy-pi­sarze-ale-wiel­kie-dzieła