Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.


do pu­dełeczka-scho­waj-mo­-łzy-Łzy bólu-tros­ki-i cier­pienia-kryształowe-łe-łzy-prze­lane-­­ny­mi-wie­czo­rami-w-złotym
chrupciado pu­dełeczkascho­wajmo­jełzyŁzy bólutros­kii cier­pieniakryształowemałełzyprze­lanesa­mot­ny­miwie­czo­ramizłotympu­dełeczkuumieśćte łzyniechci przy­pomi­nająilewy­cier­piałamtełzynie zni­kają onepo­zos­tajątakjak bólktóryna zaw­szezos­ta­wiłśladw moimser­cutak pa­miątkamo­jegocierpieniado pu­dełeczka scho­wajscho­waj mo­jemo­je łzytros­ki i cier­pieniakryształowe małemałe łzyprze­lane sa­mot­ny­misa­mot­ny­mi wie­czo­ramiw złotymzłotym pu­dełeczkupu­dełeczku umieśćumieść te łzyniech ci przy­pomi­nająci przy­pomi­nają ileile wy­cier­piałamte łzyłzy nie zni­kają one po­zos­tajątak jak bólktóry na zaw­szena zaw­sze zos­ta­wiłzos­ta­wił śladślad w moimw moim ser­cuser­cutaktak łzy pa­miątka mo­jegomo­jego cierpieniado pu­dełeczka scho­waj mo­jescho­waj mo­je łzykryształowe małe łzyprze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­ramiw złotym pu­dełeczkuzłotym pu­dełeczku umieśćpu­dełeczku umieść te łzyniech ci przy­pomi­nają ileci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałamte łzy nie zni­kająktóry na zaw­sze zos­ta­wiłna zaw­sze zos­ta­wił śladzos­ta­wił ślad w moimślad w moim ser­cuw moim ser­cutak łzy pa­miątka mo­jego cierpienia

I wte­dy zo­baczyła je­go łzy. Łzy, które po ko­lei spływały po je­go po­liczkach. Chciała go przy­tulić, ale wie­działa że to nic nie zmieni. Był jej tak blis­ki, a mi­mo to pot­ra­fiła go zranić...naj­większą wagę mają łzy cichym odgłosem wypłakane które nie spłyną po twarzy w ser­cu głębo­ko schowane... To ten mo­ment gdy łzy przes­tają płynąć, a ka­mień na ser­cu ciągle zalega...Łzy oz­naką smut­ku i cier­pienia, uśmiech - ra­dości i zadowolenia.Złożyłabyś mi życze­nia, od­wie­dziłabyś, pośmiałabym się z Tobą.. A tak to co mi po­zos­tało? - iść na Twój grób, i pow­strzy­mywać cier­pienie, łzy.. ~Dziś mi­ja ko­lej­ny miesiąc bez Ciebie , bez Was, bez Nas.. [*] Ty płaczesz dziewczę łez twoich szkoda, na te łzy gorzkie jesteś za młoda otrzyj swe łzy świat jest uroczy na niebie jasna pogoda.Brak mi brak mi sił. Łzy łzy duszą mnie od środka. Mam ochotę się poddać, ale na to na to jes­tem też za słaba.