Do pus­tej głowy wchodzi niewiele wiedzy.


do pus­tej-głowy-wchodzi-niewiele-wiedzy
karl krausdo pus­tejgłowywchodziniewielewiedzydo pus­tej głowygłowy wchodziwchodzi niewieleniewiele wiedzydo pus­tej głowy wchodzigłowy wchodzi niewielewchodzi niewiele wiedzydo pus­tej głowy wchodzi niewieległowy wchodzi niewiele wiedzydo pus­tej głowy wchodzi niewiele wiedzy

Pus­te mi­nuty, pus­te godzi­ny pus­ty ka­len­darz i pus­ta bu­tel­ka niedo­golo­ne w lus­trze mi­ny i brzyd­ko śmier­dząca ka­mizel­ka bez ra­tującej życie liny - w kie­sze­niach pus­tka wielka.`Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy.Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze.Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.Krótko żyjemy, niewiele widzimy, niewiele wiemy, więc przynajmniej snujmy marzenia