Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki.


do wiel­kich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
victor marie hugodo wiel­kichosiągnięćprzezwąskieścieżkido wiel­kich osiągnięćosiągnięć przezprzez wąskiewąskie ścieżkido wiel­kich osiągnięć przezosiągnięć przez wąskieprzez wąskie ścieżkido wiel­kich osiągnięć przez wąskieosiągnięć przez wąskie ścieżkido wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki

Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki.Nie ma wiel­kich ludzi, są tyl­ko wiel­kie konflikty.Sze­roki świat jest pełen wiel­kich cier­pień, i wiel­kich ra­dości, mój przy­jacielu. To pier­wsze ut­rzy­ma Cię na właści­wej drodze, a dru­gie spra­wi ze podróż będzie znośna. The wor­ld is full of great pain, and great joy, my friend. The fir­st keeps you on the path of grow­th, the lat­ter ma­kes the jour­ney to­lerab­le. (ang.) Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę.Lecz cza­sem ciężko mi żyć: właśnie wte­dy, kiedy przechodzę obok ta­kich wiel­kich, jas­nych domów, a także kiedy no­cami wałęsam się po krzy­wych i pia­szczys­tych uliczkach przed­mieścia, gdyż z na­tury swej jes­tem włóczęgą.