do­bij-do ­luchoć-byś-miała-um­rzeć-in­styn­ktem-idź-da­lej-idź-aż-doj­dziesz-do ­lu-~pa­weł-rychlica 
rychcikdo­bijdo ce­luchoćbyśmiałaum­rzećin­styn­ktemidźda­lejdoj­dzieszdo ce­lu~pa­wełrychlica do­bij do ce­luchoćdo ce­luchoć byśbyś miał/amiał/a um­rzećum­rzeć in­styn­ktemidź da­lejidź aż~pa­weł rychlica do­bij do ce­luchoć byśdo ce­luchoć byś miał/abyś miał/a um­rzećmiał/a um­rzeć in­styn­ktemdo­bij do ce­luchoć byś miał/ado ce­luchoć byś miał/a um­rzećbyś miał/a um­rzeć in­styn­ktemdo­bij do ce­luchoć byś miał/a um­rzećdo ce­luchoć byś miał/a um­rzeć in­styn­ktem

Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź!  -Stanisław Ignacy Witkiewicz
idź-książeczko-między-ludzi-idź-i myśli-piękne-budź 
Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)
trak­tuj-życie-wie­czne-tak-ja­byś-miał-um­rzeć-jut­ro-a życie-doczes­ne-jak­byś-miał-żyć-wiecznie
in­styn­kt-jest cha­rak­te­rem-oso­bowoś-ludzkiej-~pa­weł-rychlica