do­bij-do ­luchoć-byś-miała-um­rzeć-in­styn­ktem-idź-da­lej-idź-aż-doj­dziesz-do ­lu-~pa­weł-rychlica 
rychcikdo­bijdo ce­luchoćbyśmiałaum­rzećin­styn­ktemidźda­lejdoj­dzieszdo ce­lu~pa­wełrychlica do­bij do ce­luchoćdo ce­luchoć byśbyś miał/amiał/a um­rzećum­rzeć in­styn­ktemidź da­lejidź aż~pa­weł rychlica do­bij do ce­luchoć byśdo ce­luchoć byś miał/abyś miał/a um­rzećmiał/a um­rzeć in­styn­ktemdo­bij do ce­luchoć byś miał/ado ce­luchoć byś miał/a um­rzećbyś miał/a um­rzeć in­styn­ktemdo­bij do ce­luchoć byś miał/a um­rzećdo ce­luchoć byś miał/a um­rzeć in­styn­ktem

Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź! Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca.