Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania.


do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania
ambrose biercedo­kona­nieko­niecwy­siłkupoczątekrozczarowaniako­niec wy­siłkupoczątek rozczarowania

Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania.Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia.Ko­niec pot­wier­dził je­go początek.Początek złego słod­ki, ale ko­niec gorzki.Je­dyny początek i ko­niec we wszechświecie wyz­nacza włas­na świado­mość istnienia.Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata.