Do­niosłość te­raźniej­szości rzad­ko jest na­tychmiast roz­pozna­na; następu­je to do­piero o wiele później.


do­niosłość-te­raźniej­szoś-rzad­ko-jest na­tychmiast-roz­pozna­na-następu­-to do­piero-o wiele-później
arthur schopenhauerdo­niosłośćte­raźniej­szościrzad­kojest na­tychmiastroz­pozna­nanastępu­jeto do­pieroo wielepóźniejdo­niosłość te­raźniej­szościte­raźniej­szości rzad­korzad­ko jest na­tychmiastjest na­tychmiast roz­pozna­nanastępu­je to do­pieroto do­piero o wieleo wiele późniejdo­niosłość te­raźniej­szości rzad­kote­raźniej­szości rzad­ko jest na­tychmiastrzad­ko jest na­tychmiast roz­pozna­nanastępu­je to do­piero o wieleto do­piero o wiele późniejdo­niosłość te­raźniej­szości rzad­ko jest na­tychmiastte­raźniej­szości rzad­ko jest na­tychmiast roz­pozna­nanastępu­je to do­piero o wiele późniejdo­niosłość te­raźniej­szości rzad­ko jest na­tychmiast roz­pozna­na

Te­raźniej­szości zaw­sze to­warzyszą duchy przeszłości.Nie można niszczyć te­raźniej­szości , za­mar­twiając się przyszłością.Je­dyny ra­tunek dla mnie tkwić w te­raźniej­szości tak bar­dzo, by nie myśleć o przyszłości.Człowiek żyjący przeszłością nie żyje w te­raźniej­szości, nie mając szans na przyszłość.Stu­diowa­nie his­to­rii przy­goto­wuje raczej do ro­zumienia te­raźniej­szości, niż do ucieka­nia od niej w za­mie­rzchłą przeszłość.Miłość jest pożąda­niem fi­zycznym; miłość jest wte­dy czys­ta, kiedy pożąda­nie czyichś kształtów ko­jarzy się z za­pachem ko­niczy­ny i roz­grza­nej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą do­piero później al­bo wcale.