Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył...


do­piero-gdy-ko­goś-stra­cimy-uświada­miamy-so­bie-jak wiele-dla-nas-znaczył
anjado­pierogdyko­gośstra­cimyuświada­miamyso­biejak wieledlanasznaczyłdo­piero gdygdy ko­gośko­goś stra­cimyuświada­miamy so­bieso­bie jak wielejak wiele dladla nasnas znaczyłdo­piero gdy ko­gośgdy ko­goś stra­cimyuświada­miamy so­bie jak wieleso­bie jak wiele dlajak wiele dla nasdla nas znaczyłdo­piero gdy ko­goś stra­cimyuświada­miamy so­bie jak wiele dlaso­bie jak wiele dla nasjak wiele dla nas znaczyłuświada­miamy so­bie jak wiele dla nasso­bie jak wiele dla nas znaczył

uświada­miamy-so­bie-błędy-do­piero-w te­dy-kiedy-do nich-dochodzi~pa­weł-rychlica 
Nie do­ceniamy te­go, co ma­my. Do­piero, gdy coś stra­cimy, do­ceni­my te­go wartość. -Devin
nie-do­ceniamy-te­go-co ­my-do­piero gdy-coś-stra­cimy-do­ceni­my-te­go-wartość
Dlacze­go do­piero, gdy coś stra­cimy naj­pełniej to doceniamy...?  -qches
dlacze­go-do­piero-gdy-coś-stra­cimy-naj­pełniej-to doceniamy 
Do­piero gdy stra­cimy wszys­tko, sta­jemy się zdol­ni do wszystkiego. -Hekatee
do­piero-gdy-stra­cimy-wszys­tko-sta­jemy ę-zdol­-do wszystkiego
Gdy ko­goś lub coś stra­cimy to wspo­mina­my dob­re rzeczy.... wy­bieraj­my wspomienia..... -daniello
gdy-ko­goś-lub-coś-stra­cimy-to wspo­mina­my-dob­re-rzeczy-wy­bieraj­my wspomienia