do­piero-te­raz-w wieku-22 lat-uświado­miłem-so­bie-że nie  prze­de-mną-żad­nych-gra­nic~pa­weł-rychlica 
rychcikdo­pierote­razw wieku22 latuświado­miłemso­bieże nie ma prze­demnążad­nychgra­nic~pa­wełrychlica do­piero te­razte­raz w wiekuw wieku 22 lat22 lat uświado­miłemuświado­miłem so­bieże nie ma prze­de mnąmną żad­nychdo­piero te­raz w wiekute­raz w wieku 22 latw wieku 22 lat uświado­miłem22 lat uświado­miłem so­bieże nie ma prze­de mną żad­nychdo­piero te­raz w wieku 22 latte­raz w wieku 22 lat uświado­miłemw wieku 22 lat uświado­miłem so­biedo­piero te­raz w wieku 22 lat uświado­miłemte­raz w wieku 22 lat uświado­miłem so­bie

Kiedy nap­rawdę zacząłem kochać sa­mego siebie, uświado­miłem so­bie,że emoc­jo­nal­ny ból i cier­pienie są tyl­ko os­trzeżeniem dla mnie,żebym nie żył wbrew włas­nej praw­dzie.Dziś wiem, że to się na­zywa AUTENTYCZNOŚCIĄ.Dla jed­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniu so­bie ko­nie­czności. Dla in­nych wol­ność po­lega na uświado­mieniu so­bie bezkarności.Człowiek, który w wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wieku 20, zmar­no­wał 30 lat swo­jego życia.Wyob­raź so­bie grupę ko­biet dręczących cię, ko­piących i bijących do si­niaków i krwi bez żad­nych za­hamo­wań. A te­raz po­wiedz, że praw­dzi­wy mężczyz­na nie od­dałby ko­biecie bez względu na to, co ta by mu zrobiła.Trudno w wieku czterdziestu lat robić z siebie symbol seksu. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko zmienić tryb życia. Jestem w wieku, kiedy wreszcie spełniają się marzenia.