Do­piero w później­szym wieku do­wiadu­jemy się, co nas spot­kało w młodości.


do­piero-w później­szym-wieku-do­wiadu­jemy-ę-co nas-spot­kało-w młodoś
johann wolfgang goethedo­pierow później­szymwiekudo­wiadu­jemysięco nasspot­kałow młodoścido­piero w później­szymw później­szym wiekuwieku do­wiadu­jemydo­wiadu­jemy sięco nas spot­kałospot­kało w młodoścido­piero w później­szym wiekuw później­szym wieku do­wiadu­jemywieku do­wiadu­jemy sięco nas spot­kało w młodoścido­piero w później­szym wieku do­wiadu­jemyw później­szym wieku do­wiadu­jemy siędo­piero w później­szym wieku do­wiadu­jemy się

Naj­piękniej­sze chwi­le przeżywa­my wte­dy, kiedy do­wiadu­jemy się, że ktoś nas kocha.... bo naj­więcej do­wiadu­jemy się na sa­mym końcu ...Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości.Los da­je nam wiele życiowych szans, szko­da tyl­ko, że do­wiadu­jemy się o tym po fakcie.Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę.Nie tyl­ko czy­tając do­wiadu­jemy się ile nie wiemy ...