Do­piero zimą można po­wie­dzieć, które drze­wa są nap­rawdę zielo­ne. Do­piero kiedy wieją prze­ciw­ne wiat­ry, można po­wie­dzieć, czy człowiek al­bo kraj jest od­ważny i nieugięty.


do­piero-zimą-można-po­wie­dzieć-które-drze­wa-są nap­rawdę-zielo­ne-do­piero kiedy-wieją-prze­ciw­ne-wiat­ry-można
john fitzgerald kennedydo­pierozimąmożnapo­wie­dziećktóredrze­wasą nap­rawdęzielo­nedo­piero kiedywiejąprze­ciw­newiat­ryczyczłowiekal­bokrajjest od­ważnyi nieugiętydo­piero zimązimą możnamożna po­wie­dziećktóre drze­wadrze­wa są nap­rawdęsą nap­rawdę zielo­nedo­piero kiedy wiejąwieją prze­ciw­neprze­ciw­ne wiat­rymożna po­wie­dziećczy człowiekczłowiek al­boal­bo krajkraj jest od­ważnyjest od­ważny i nieugiętydo­piero zimą możnazimą można po­wie­dziećktóre drze­wa są nap­rawdędrze­wa są nap­rawdę zielo­nedo­piero kiedy wieją prze­ciw­newieją prze­ciw­ne wiat­ryczy człowiek al­boczłowiek al­bo krajal­bo kraj jest od­ważnykraj jest od­ważny i nieugięty

O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.Mat­ka mar­twiła się, że jej dziec­ko nie będzie in­te­ligen­tne, a do­piero co skończyło 3 lat­ka, jed­nakże chciała aby wszys­tko pot­ra­fiło. Kiedy dziec­ko przyszło i po­wie­działo: -Ma­mo, kocham Cię! -Syn­ku nie mam te­raz cza­su, załat­wiam dla ciebie studia...I tak dzień zmar­no­wał na cze­kanie, co, jak wie­dział, było grzechem: każdą chwilę na­leży przeżywać. Cze­kanie to grzech prze­ciw cza­som, które do­piero na­dejdą, jak również prze­ciw obec­nym, zlek­ce­ważonym chwilom.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą.Trze­ba mieć na świecie bo­daj jed­ne­go człowieka, które­mu można po­wie­dzieć wszystko.