Do­piero zimą można po­wie­dzieć, które drze­wa są nap­rawdę zielo­ne. Do­piero kiedy wieją prze­ciw­ne wiat­ry, można po­wie­dzieć, czy człowiek al­bo kraj jest od­ważny i nieugięty.


do­piero-zimą-można-po­wie­dzieć-które-drze­wa-są nap­rawdę-zielo­ne-do­piero kiedy-wieją-prze­ciw­ne-wiat­ry-można
john fitzgerald kennedydo­pierozimąmożnapo­wie­dziećktóredrze­wasą nap­rawdęzielo­nedo­piero kiedywiejąprze­ciw­newiat­ryczyczłowiekal­bokrajjest od­ważnyi nieugiętydo­piero zimązimą możnamożna po­wie­dziećktóre drze­wadrze­wa są nap­rawdęsą nap­rawdę zielo­nedo­piero kiedy wiejąwieją prze­ciw­neprze­ciw­ne wiat­rymożna po­wie­dziećczy człowiekczłowiek al­boal­bo krajkraj jest od­ważnyjest od­ważny i nieugiętydo­piero zimą możnazimą można po­wie­dziećktóre drze­wa są nap­rawdędrze­wa są nap­rawdę zielo­nedo­piero kiedy wieją prze­ciw­newieją prze­ciw­ne wiat­ryczy człowiek al­boczłowiek al­bo krajal­bo kraj jest od­ważnykraj jest od­ważny i nieugięty

Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować. -Terry Pratchett
jeśli ę-wie-cze­go-in­-nap­rawdę-ale-tak-nap­rawdę-pragną-można-­mi-pokierować
Trze­ba mieć na świecie bo­daj jed­ne­go człowieka, które­mu można po­wie­dzieć wszystko. -Maria Łopatkowa
trze­ba-mieć-na świecie-bo­daj-jed­ne­go-człowieka-które­mu-można-po­wie­dzieć-wszystko