Do­pomóż dzi­siaj od­chodzącym chwi­lom, by jut­ro były war­te wspomnień.


do­pomóż-dzi­siaj-od­chodzącym-chwi­lom-by jut­ro-były-war­te-wspomnień
małgorzata stolarskado­pomóżdzi­siajod­chodzącymchwi­lomby jut­robyływar­tewspomnieńdo­pomóż dzi­siajdzi­siaj od­chodzącymod­chodzącym chwi­lomby jut­ro byłybyły war­tewar­te wspomnieńdo­pomóż dzi­siaj od­chodzącymdzi­siaj od­chodzącym chwi­lomby jut­ro były war­tebyły war­te wspomnieńdo­pomóż dzi­siaj od­chodzącym chwi­lomby jut­ro były war­te wspomnień

Dzi­siaj to jest te­raz, a jut­ro to nigdy.Jest mi źle- dzi­siaj, jut­ro i pojutrze.dzi­siaj się czu­jesz jak­by żyw­cem pogrzebany, ale jut­ro możesz na­dać czy­je­muś życiu smak Miałem ją za ladacznicę Dzi­siaj sprzątam jej piwnicę Wszys­tko się zmieniło Dzi­siaj le­piej jest niż było -Ivo Vuco- Po­myślę o tym wszys­tkim jut­ro (...), mi­mo wszys­tko, życie się dzi­siaj nie kończy.Skup się na tym jak wy­dychasz powietrze... Czu­jesz jak ula­tują smut­ki, chwi­la zat­rzy­mania, chwi­la za­myśle­nia, to tyl­ko chwi­la, lecz skup się na niej a sta­nie się dłuższa Wy­dychając po­wiet­rze po­wiedz wszys­tko co Cię bo­li, wy­puść to z siebie, ja tak dzi­siaj zrobiłam. Jes­tem o je­den od­dech szczęśliw­sza.. :)