Do­syć sztywną mam szyję i dla­tego wciąż żyję, że po­lity­ka dla mnie, to w kryszta­le pomyje.


do­syć-sztywną-mam-szyję-i dla­tego-wciąż-żyję-że po­lity­ka-dla-mnie-to w kryszta­-pomyje
jacek kaczmarskido­syćsztywnąmamszyjęi dla­tegowciążżyjęże po­lity­kadlamnieto w kryszta­lepomyjedo­syć sztywnąsztywną mammam szyjęszyję i dla­tegoi dla­tego wciążwciąż żyjęże po­lity­ka dladla mnieto w kryszta­le pomyjedo­syć sztywną mamsztywną mam szyjęmam szyję i dla­tegoszyję i dla­tego wciążi dla­tego wciąż żyjęże po­lity­ka dla mniedo­syć sztywną mam szyjęsztywną mam szyję i dla­tegomam szyję i dla­tego wciąższyję i dla­tego wciąż żyjędo­syć sztywną mam szyję i dla­tegosztywną mam szyję i dla­tego wciążmam szyję i dla­tego wciąż żyję

Myślisz, że wzbudzasz we mnie poczu­cie wi­ny, Ale tak nap­rawdę tyl­ko wier­cisz we mnie pustkę. Płaczę, ale nie dla­tego, że boli. Próbu­jesz mnie utu­lić, ale nic nie czuję. Kocham Cię. I Ty mnie kochasz. Ale mam pus­te, pus­te oczy...  (...)całe życie żyłem tak, aby z chwilą, kiedy zginę, nie zos­tało po mnie niczy­je praw­dzi­we wspom­nienie i dla­tego nie mówiłem ludziom praw­dy o so­bie(...) i dla­tego uciekałem przed wszys­tkim co mogło się zdarzyć, gdyż bałem się ludzi i nie chciałem aby zos­tało po mnie nic.Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć.Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić.Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga.