Do­tyk jej dłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięcie anioła.


do­tyk-jej-dłoni-na­dal-przy­pomi­nał-muśęcie-anioła
nicholas sparksdo­tykjejdłonina­dalprzy­pomi­nałmuśnięcieaniołado­tyk jejjej dłonidłoni na­dalna­dal przy­pomi­nałprzy­pomi­nał muśnięciemuśnięcie aniołado­tyk jej dłonijej dłoni na­daldłoni na­dal przy­pomi­nałna­dal przy­pomi­nał muśnięcieprzy­pomi­nał muśnięcie aniołado­tyk jej dłoni na­daljej dłoni na­dal przy­pomi­nałdłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięciena­dal przy­pomi­nał muśnięcie aniołado­tyk jej dłoni na­dal przy­pomi­nałjej dłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięciedłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięcie anioła

In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniazdka.Muśnięcie dłonią tęsknoty. Do­tyk niczym aksamit.Co to jest kochan­ka? Ko­bieta, przy której za­pomi­nasz o tym, co umiesz na pa­mięć, to jest za­pomi­nasz o wa­dach jej płci.Tęskno­ta przy­pomi­na, że nie jes­teśmy wol­ni całko­wicie. Przy­pomi­na, że nasza dusza na­leży do ja­kiegoś miej­sca bądź człowieka.Mu­zyka niczym nie przy­pomi­na sztu­ki. Przy­pomi­na perfumy.Szu­mi rzeka Od gór do Bałtyku Nie myślę wcale O twoim dotyku O twoich ustach Miękkich niczym puch Bez twej obec­ności Czuję się jak duch Do­tyk two­jej dłoni, Co mo­jej dotknęła Blis­kość twe­go ciała, Która już zniknęła My, sple­ceni w tańcu Przy pięknej muzyce Jed­nocześnie szepcząc O naszej taktyce Sta­ram się nie myśleć, Może ty powrócisz, Sta­ram się zapomnieć, Że nie chcesz zawrócić. Wszys­tko to zniknęło I odeszło w cień Zos­tała nadzieja, Że wsta­nie no­wy dzień.