Do­tyk twoich warg spra­wia,że upa­dam na kolana przeszłam przez zle czasy przeszałam przez dobre gdzieś głębo­ko we mnie mój umysł krzyczy weż mnie...szaleńczo,namiętnie wdzierając się w ciebie wid­mo łez jest da­le­ko stąd ból...czy nap­rawdę to czuję krwa­wię...rzeczy roz­szar­pują się we mnie ręce wznoszę ku tobie ciało opa­da jeszcze ciepłe pod twoim dotykiem drży i pro­si o więcej.  


do­tyk-twoich-warg-spra­wiaże-upa­dam-na kolana-przeszłam-przez-zle-czasy-przeszałam-przez-dobre-gdzieś-głębo­ko-we mnie-mój-umysł
czarna mambado­tyktwoichwargspra­wiażeupa­damna kolanaprzeszłamprzezzleczasyprzeszałamdobregdzieśgłębo­kowe mniemójumysłkrzyczyweżmnieszaleńczonamiętniewdzierając sięw ciebiewid­mołezjest da­le­kostądbólczynap­rawdęto czujękrwa­więrzeczyroz­szar­pują sięręcewznoszęku tobieciałoopa­dajeszczeciepłepodtwoimdotykiemdrżyi pro­sio więcej do­tyk twoichtwoich wargupa­dam na kolanana kolana przeszłamprzeszłam przezprzez zlezle czasyczasy przeszałamprzeszałam przezprzez dobredobre gdzieśgdzieś głębo­kogłębo­ko we mniewe mnie mójmój umysłumysł krzyczykrzyczy weżwdzierając się w ciebiew ciebie wid­mowid­mo łezłez jest da­le­kojest da­le­ko stądstąd bólczybólczy nap­rawdęnap­rawdę to czujęto czuję krwa­więrzeczykrwa­więrzeczy roz­szar­pują sięroz­szar­pują się we mniewe mnie ręceręce wznoszęwznoszę ku tobieku tobie ciałociało opa­daopa­da jeszczejeszcze ciepłeciepłe podpod twoimtwoim dotykiemdotykiem drżydrży i pro­sii pro­si o więcejdo­tyk twoich wargupa­dam na kolana przeszłamna kolana przeszłam przezprzeszłam przez zleprzez zle czasyzle czasy przeszałamczasy przeszałam przezprzeszałam przez dobreprzez dobre gdzieśdobre gdzieś głębo­kogdzieś głębo­ko we mniegłębo­ko we mnie mójwe mnie mój umysłmój umysł krzyczyumysł krzyczy weżwdzierając się w ciebie wid­mow ciebie wid­mo łezwid­mo łez jest da­le­kołez jest da­le­ko stądjest da­le­ko stąd bólczystąd bólczy nap­rawdębólczy nap­rawdę to czujęnap­rawdę to czuję krwa­więrzeczyto czuję krwa­więrzeczy roz­szar­pują siękrwa­więrzeczy roz­szar­pują się we mnieroz­szar­pują się we mnie ręcewe mnie ręce wznoszęręce wznoszę ku tobiewznoszę ku tobie ciałoku tobie ciało opa­daciało opa­da jeszczeopa­da jeszcze ciepłejeszcze ciepłe podciepłe pod twoimpod twoim dotykiemtwoim dotykiem drżydotykiem drży i pro­sidrży i pro­si o więcej