Do­tykiem sprawiasz że cała drżę spoj­rze­niem roz­pa­lasz mnie błądź pal­ca­mi po mym ciele zwie­dzaj odkrywaj smakuj us­ta­mi gładź jed­wabne ramiona płyńmy na fa­li rozkoszy niech wiatr nam zaz­drości niech od­dech zapiera od­dajmy się sobie w sza­leństwie chwili dwie dusze splecione sobą wy­pełnione ... 20.06.2015 Malusia_035 


do­tykiem-sprawiasz-że-cała-drżę-spoj­rze­niem-roz­pa­lasz-mnie-błądź-pal­ca­mi-po mym-ciele-zwie­dzaj-odkrywaj-smakuj-us­­mi
malusia_035do­tykiemsprawiaszżecaładrżęspoj­rze­niemroz­pa­laszmniebłądźpal­ca­mipo mymcielezwie­dzajodkrywajsmakujus­ta­migładźjed­wabneramionapłyńmyna fa­lirozkoszyniechwiatrnamzaz­drościod­dechzapieraod­dajmy sięsobiesza­leństwiechwilidwieduszesplecionesobąwy­pełnione20062015malusia035 do­tykiem sprawiaszsprawiasz żeże całacała drżędrżę spoj­rze­niemspoj­rze­niem roz­pa­laszroz­pa­lasz mniemnie błądźbłądź pal­ca­mipal­ca­mi po mympo mym cieleciele zwie­dzajzwie­dzaj odkrywajodkrywaj smakujsmakuj us­ta­mius­ta­mi gładźgładź jed­wabnejed­wabne ramionaramiona płyńmypłyńmy na fa­lina fa­li rozkoszyrozkoszy niechniech wiatrwiatr namnam zaz­drościzaz­drości niechniech od­dechod­dech zapierazapiera od­dajmy sięod­dajmy się sobiesobie ww sza­leństwiesza­leństwie chwilichwili dwiedwie duszedusze splecionesplecione sobąsobą wy­pełnionewy­pełnionedo­tykiem sprawiasz żesprawiasz że całaże cała drżęcała drżę spoj­rze­niemdrżę spoj­rze­niem roz­pa­laszspoj­rze­niem roz­pa­lasz mnieroz­pa­lasz mnie błądźmnie błądź pal­ca­mibłądź pal­ca­mi po mympal­ca­mi po mym cielepo mym ciele zwie­dzajciele zwie­dzaj odkrywajzwie­dzaj odkrywaj smakujodkrywaj smakuj us­ta­mismakuj us­ta­mi gładźus­ta­mi gładź jed­wabnegładź jed­wabne ramionajed­wabne ramiona płyńmyramiona płyńmy na fa­lipłyńmy na fa­li rozkoszyna fa­li rozkoszy niechrozkoszy niech wiatrniech wiatr namwiatr nam zaz­drościnam zaz­drości niechzaz­drości niech od­dechniech od­dech zapieraod­dech zapiera od­dajmy sięzapiera od­dajmy się sobieod­dajmy się sobie wsobie w sza­leństwiew sza­leństwie chwilisza­leństwie chwili dwiechwili dwie duszedwie dusze splecionedusze splecione sobąsplecione sobą wy­pełnionesobą wy­pełnione

Noc roz­sy­pała gwiaz­dy na niebie dwie is­kry płomien­ny ta­niec zaczyna wiatr w pościeli fa­luje i kwiat lo­tosu rozchyla us­ta­mi gładź ra­mion jedwab zwie­dzaj każdy zakamarek drżenie przy­jem­nie przeszywa myśli krzyczą osza­lałe Wni­kasz przenikasz dud­nisz we mnie drżę z rozkoszy ciało me jak gąbka wsiąka Cię roz­le­wasz się upi­jam się cała w skow­ronkach ... 01.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !  Uwiel­biam twe spoj­rze­nie w myślach roz­bierasz mnie twój za­pach na mej skórze zmysłowo kręci mnie za­tańczę dziś dla Ciebie biod­ra­mi skuszę Cię do­tykiem mnie rozpalasz całujesz te­go chcę wiem jak na Ciebie działam prag­niesz Tyl­ko mnie mój od­dech Cię dogania niebez­pie­cznie blis­ko jest opętał całe ciało spla­tamy w jed­no się De­dyko­wany :)* 22.03.2016 Malusia_035  Na­rysuj kształt Twych dłoni na mym ciele, rosą niech od­dech Twój ogar­nie moją skórę. War­gi me skaź ust Twą czer­wienią, daj zaz­nać to cze­go nig­dy nie poczułem.Dot­knij mnie jak nikt dotąd Otul mnie kołdrą swych ramion przyk­ryj pie­rzyną pocałunków Dłonią swą tak delikatnie Wędruj po niez­na­nych lądach Poz­na­waj mnie po kawałku Us­ta niech roz­grze­wają skórę Dreszcze po­zos­ta­wiając ciepłe I ciało ryt­micznie drgające Niech za­leje nas rozkosz Niech znik­nie świat Niech bra­kuje tchu Niech ciszę wy­pełni krzyk Niech po­wiet­rze znów drży A ty… bądź we mnie… bądź we mnie… Ty Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą