Doświad­cze­nie do­wiodło, że kto nig­dy nie ufa, będzie oszukany.


doświad­cze­nie-do­wiodło-że kto-nig­dy-nie ufa-będzie-oszukany
leonardo da vincidoświad­cze­niedo­wiodłoże ktonig­dynie ufabędzieoszukanydoświad­cze­nie do­wiodłoże kto nig­dynig­dy nie ufabędzie oszukanyże kto nig­dy nie ufa

Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, bdzie oszukany.Pokazuje, że może być oszukany, kto się łatwo stracha, aby nie był oszukany.Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek.Ten, kto wie, ufa sa­memu so­bie, zaś ten, kto wie­rzy, ufa innym.Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może: Doświad­cze­nie po­kazu­je, że te­go, kto na świe­czni­ku, łat­wo zdmuchnąć.