Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek.


doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
arystotelesdoświad­cze­niestworzyłosztukębrakzaśdoświad­cze­nia przypadekdoświad­cze­nie stworzyłostworzyło sztukębrak zaśzaś doświad­cze­niadoświad­cze­nie stworzyło sztukębrak zaś doświad­cze­nia

Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek. -Arystoteles
doświadczenie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświadczenia-przypadek
Brak doświad­cze­nia poz­wa­la młodości na do­kona­nie te­go, co sta­rość uważa za niemożliwe. -Jean Duché
brak-doświad­cze­nia-poz­wa­-młodoś-na do­kona­nie-te­go-co sta­rość-uważa-za niemożliwe
Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście. -Bruno
doświad­cze­nia-na­biera ę-w prak­ty­-więc-nie mówcie-o czymś-cze­go-nie przeżyliście
Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych
O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek
o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
Wy­mieniaj doświad­cze­nia. Ale tyl­ko na lepsze!  -Janina Ipohorska
wy­mieniaj-doświad­cze­nia-ale tyl­ko-na lepsze