Doświad­cze­nie uczy, że ci, który­mi naj­bar­dziej miotają ich na­miętności, naj­mniej je znają.


doświad­cze­nie-uczy-że -który­mi-naj­bar­dziej-miotają-ich-na­miętnoś-naj­mniej- znają
rené descartes (kartezjusz)doświad­cze­nieuczyże ciktóry­minaj­bar­dziejmiotająichna­miętnościnaj­mniejje znajądoświad­cze­nie uczyktóry­mi naj­bar­dziejnaj­bar­dziej miotająmiotają ichich na­miętnościnaj­mniej je znająktóry­mi naj­bar­dziej miotająnaj­bar­dziej miotają ichmiotają ich na­miętnościktóry­mi naj­bar­dziej miotają ichnaj­bar­dziej miotają ich na­miętnościktóry­mi naj­bar­dziej miotają ich na­miętności

Doświadczenie uczy, że ci, którymi najbardziej miotają ich namiętności, najmniej je znają. -Kartezjusz
doświadczenie-uczy-że-którymi-najbardziej-miotają-ich-namiętnoś-najmniej-znają
Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
człowiekiem-bar­dziej-doświad­czo­nym-nie jest ten-który- więcej-lat-ale-ten-który-bar­dziej-czuł-smak-życia
Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­
Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi. -NightHuntress
woj­na-naj­bar­dziej-od­da­-i naj­bar­dziej-zbliża-do siebie-ludzi