Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, bdzie oszukany.


doświadczenie-dowiodło-że-kto-nigdy-nie-ufa-bdzie-oszukany
leonardo da vincidoświadczeniedowiodłożektonigdynieufabdzieoszukanydoświadczenie dowiodłoże ktokto nigdynigdy nienie ufabdzie oszukanyże kto nigdykto nigdy nienigdy nie ufaże kto nigdy niekto nigdy nie ufaże kto nigdy nie ufa

Doświad­cze­nie do­wiodło, że kto nig­dy nie ufa, będzie oszukany.Pokazuje, że może być oszukany, kto się łatwo stracha, aby nie był oszukany.Ten, kto wie, ufa sa­memu so­bie, zaś ten, kto wie­rzy, ufa innym.Kto in­nym ufa, sam na zaufa­nie zasługuje.Poza korzyściami doświadczenie ma tę wadę, że bieg wypadków nigdy nie jest taki sam.Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może: