Doświadczenie nigdy nam nie przeszkadza zrobić tegoż głupstwa po raz wtóry, ale robiąc je jesteśmy znacznie smutniejsi.


doświadczenie-nigdy-nam-nie-przeszkadza-zrobić-tegoż-głupstwa-po-raz-wtóry-ale-robiąc-jesteśmy-znacznie-smutniejsi
tristan bernarddoświadczenienigdynamnieprzeszkadzazrobićtegożgłupstwaporazwtóryalerobiącjesteśmyznaczniesmutniejsidoświadczenie nigdynigdy namnam nienie przeszkadzaprzeszkadza zrobićzrobić tegożtegoż głupstwagłupstwa popo razraz wtóryale robiącrobiąc jeje jesteśmyjesteśmy znacznieznacznie smutniejsidoświadczenie nigdy namnigdy nam nienam nie przeszkadzanie przeszkadza zrobićprzeszkadza zrobić tegożzrobić tegoż głupstwategoż głupstwa pogłupstwa po razpo raz wtóryale robiąc jerobiąc je jesteśmyje jesteśmy znaczniejesteśmy znacznie smutniejsidoświadczenie nigdy nam nienigdy nam nie przeszkadzanam nie przeszkadza zrobićnie przeszkadza zrobić tegożprzeszkadza zrobić tegoż głupstwazrobić tegoż głupstwa potegoż głupstwa po razgłupstwa po raz wtóryale robiąc je jesteśmyrobiąc je jesteśmy znacznieje jesteśmy znacznie smutniejsidoświadczenie nigdy nam nie przeszkadzanigdy nam nie przeszkadza zrobićnam nie przeszkadza zrobić tegożnie przeszkadza zrobić tegoż głupstwaprzeszkadza zrobić tegoż głupstwa pozrobić tegoż głupstwa po raztegoż głupstwa po raz wtóryale robiąc je jesteśmy znacznierobiąc je jesteśmy znacznie smutniejsi

Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia.Nie bolą mnie te głupstwa, które już zrobiłem, ale te, które mam jeszcze zrobić.Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to, co sami mają zrobićWydaje nam się, że zło oblepia nas, nawet jeśli jesteśmy niewinni. Ale to znaczy, że nie jesteśmy niewinni. Dźwigamy grzechy świata.Doświadczenie to nazwa, którą każdy określa głupstwa, jakie zrobił w życiu.Pieniądze nie dają szczęścia, ale pozwalają nam znacznie wygodniej być nieszczęśliwymi.