Doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku.


doświadczony-żeglarz-nie-walczy-z-prądem-ani-wiatrem-ale-pozwala-im-unosić-ę-w-obranym-przez-siebie-kierunku
bolesław prusdoświadczonyżeglarzniewalczyprądemaniwiatremalepozwalaimunosićsięobranymprzezsiebiekierunkudoświadczony żeglarzżeglarz nienie walczywalczy zz prądemprądem aniani wiatremale pozwalapozwala imim unosićunosić sięw obranymobranym przezprzez siebiesiebie kierunkudoświadczony żeglarz nieżeglarz nie walczynie walczy zwalczy z prądemz prądem aniprądem ani wiatremale pozwala impozwala im unosićim unosić sięunosić się wsię w obranymw obranym przezobranym przez siebieprzez siebie kierunkudoświadczony żeglarz nie walczyżeglarz nie walczy znie walczy z prądemwalczy z prądem aniz prądem ani wiatremale pozwala im unosićpozwala im unosić sięim unosić się wunosić się w obranymsię w obranym przezw obranym przez siebieobranym przez siebie kierunkudoświadczony żeglarz nie walczy zżeglarz nie walczy z prądemnie walczy z prądem aniwalczy z prądem ani wiatremale pozwala im unosić siępozwala im unosić się wim unosić się w obranymunosić się w obranym przezsię w obranym przez siebiew obranym przez siebie kierunku

Ustrój, jaki nami rządzi, to połączenie starej nomenklatury, rekinów finansjery, fałszywych demokratów i KGB. Tego nie mogę nazwać demokracją – to wstrętna, nie mająca precedensu w historii hybryda, o której nie wiadomo, w jakim kierunku będzie sie rozwijać... [ale] jeśli ten sojusz zwycięży, będą nas eksploatować nie przez 70, ale przez 170 lat.Jeżeli zmierzasz w złym kierunku, to wiedz, że Bóg pozwala zawracać.Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie.