Doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku.


doświadczony-żeglarz-nie-walczy-z-prądem-ani-wiatrem-ale-pozwala-im-unosić-ę-w-obranym-przez-siebie-kierunku
bolesław prusdoświadczonyżeglarzniewalczyprądemaniwiatremalepozwalaimunosićsięobranymprzezsiebiekierunkudoświadczony żeglarzżeglarz nienie walczywalczy zz prądemprądem aniani wiatremale pozwalapozwala imim unosićunosić sięw obranymobranym przezprzez siebiesiebie kierunkudoświadczony żeglarz nieżeglarz nie walczynie walczy zwalczy z prądemz prądem aniprądem ani wiatremale pozwala impozwala im unosićim unosić sięunosić się wsię w obranymw obranym przezobranym przez siebieprzez siebie kierunkudoświadczony żeglarz nie walczyżeglarz nie walczy znie walczy z prądemwalczy z prądem aniz prądem ani wiatremale pozwala im unosićpozwala im unosić sięim unosić się wunosić się w obranymsię w obranym przezw obranym przez siebieobranym przez siebie kierunkudoświadczony żeglarz nie walczy zżeglarz nie walczy z prądemnie walczy z prądem aniwalczy z prądem ani wiatremale pozwala im unosić siępozwala im unosić się wim unosić się w obranymunosić się w obranym przezsię w obranym przez siebiew obranym przez siebie kierunku

Jeżeli zmierzasz w złym kierunku, to wiedz, że Bóg pozwala zawracać. -H. Jackson Brown
jeżeli-zmierzasz-w-złym-kierunku-to-wiedz-że-bóg-pozwala-zawracać
Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy. -Oliver Wendell Holmes
musimy-żeglować-czasem-z-wiatrem-czasem-pod-wiatr-ale-żeglować-nie-dryfować-ani-stawać-na-kotwicy
Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami. -Karl Rahner
bóg-może-uczynić-w-naszym-kierunku-tysiąc-kroków-ale-ten-jeden-w-jego-kierunku-ten-musimy-zrobić-sami
Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie. -Ron Kritzfeld
miłość-to-ła-która-pozwala-nie-tylko-własną-ale-także-cudzą-niedoskonałość-znosić-przez-całe-życie