Do kościoła przychodzą bardzo różni ludzie, rzemieślnik, robotnik, profesor, artysta. Na koncercie w filharmonii siedzą ci, którzy się dobrali, którzy kochają muzykę. W kościele obok rzeźnika stoi docent. Jak do nich wszystkich przemówić? To nie jest proste, naprawdę.


do-kościoła-przychodzą-bardzo-róż-ludzie-rzemieślnik-robotnik-profesor-artysta-na-koncercie-w-filharmonii-siedzą-którzy-ę-dobrali-którzy
jan twardowskidokościołaprzychodząbardzoróżniludzierzemieślnikrobotnikprofesorartystanakoncerciefilharmoniisiedząktórzysiędobralikochająmuzykękościeleobokrzeźnikastoidocentjakdonichwszystkichprzemówićtoniejestprostenaprawdędo kościołakościoła przychodząprzychodzą bardzobardzo różniróżni ludziena koncerciekoncercie ww filharmoniifilharmonii siedząsiedzą ciktórzy sięsię dobraliktórzy kochająkochają muzykęw kościelekościele obokobok rzeźnikarzeźnika stoistoi docentjak dodo nichnich wszystkichwszystkich przemówićnie jestjest prostedo kościoła przychodząkościoła przychodzą bardzoprzychodzą bardzo różnibardzo różni ludziena koncercie wkoncercie w filharmoniiw filharmonii siedząfilharmonii siedzą ciktórzy się dobraliktórzy kochają muzykęw kościele obokkościele obok rzeźnikaobok rzeźnika stoirzeźnika stoi docentjak do nichdo nich wszystkichnich wszystkich przemówićnie jest proste

Ci, którzy tylko raz w życiu kochają, to naprawdę bardzo płytcy ludzie. To, co nazywają wiernością i przywiązaniem, wynika albo z tępoty przyzwyczajenia, albo z braku wyobraźni. Wierność jest dla życia uczuciowego tym, czym konsekwencja dla życia umysłowego - po prostu przyznaniem się do niepowodzenia.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.Ludzie na naszej planecie nie stoją w szeregu. Tak naprawdę wszyscy stoimy w kręgu trzymając się za ręce. Cokolwiek dasz komuś, kto stoi obok, w końcu do Ciebie powróci.Wartość ofiarowanego prezentu zależy od miłości, jaką w niego wkładamy. Dlatego ludzie, którzy nie potrafią dawać i przyjmować miłości, chociaż nieraz bardzo bogaci, tak naprawdę są najuboższymi z ubogich.Kobiety kochają tylko takich pijaków, którzy są pijani z miłości do nich.Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu.