Do komunizmu nie dotarłem przez Marksa. To Ewangelia doprowadziła mnie doń.


do-komunizmu-nie-dotarłem-przez-marksa-to-ewangelia-doprowadziła-mnie-doń
andre gidedokomunizmuniedotarłemprzezmarksatoewangeliadoprowadziłamniedońdo komunizmukomunizmu nienie dotarłemdotarłem przezprzez marksaewangelia doprowadziładoprowadziła mniemnie dońdo komunizmu niekomunizmu nie dotarłemnie dotarłem przezdotarłem przez marksaewangelia doprowadziła mniedoprowadziła mnie dońdo komunizmu nie dotarłemkomunizmu nie dotarłem przeznie dotarłem przez marksaewangelia doprowadziła mnie dońdo komunizmu nie dotarłem przezkomunizmu nie dotarłem przez marksa

Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno.Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno.Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem.Kiedy się widzi, do czego doprowadziła współczesna medycyna, pytamy siebie mimo woli: ile pięter ma śmierć?Rosyjski komunizm jest nieślubnym dzieckiem Karola Marksa i Katarzyny Wielkiej.Ogar­nia mnie strach. Wszecho­gar­niający strach i za­burza wszys­tko. Nie mogę przez niego spać, nie mogę się skupić. A dlacze­go on mnie go­ni ?  Cze­ka mnie ważne dla mnie wyz­wa­nie i chciałabym aby mo­ja pew­ność w swe umiejętności mnie nie zawiodła. Lecz boję się.