Do komunizmu nie dotarłem przez Marksa. To Ewangelia doprowadziła mnie doń.


do-komunizmu-nie-dotarłem-przez-marksa-to-ewangelia-doprowadziła-mnie-doń
andre gidedokomunizmuniedotarłemprzezmarksatoewangeliadoprowadziłamniedońdo komunizmukomunizmu nienie dotarłemdotarłem przezprzez marksaewangelia doprowadziładoprowadziła mniemnie dońdo komunizmu niekomunizmu nie dotarłemnie dotarłem przezdotarłem przez marksaewangelia doprowadziła mniedoprowadziła mnie dońdo komunizmu nie dotarłemkomunizmu nie dotarłem przeznie dotarłem przez marksaewangelia doprowadziła mnie dońdo komunizmu nie dotarłem przezkomunizmu nie dotarłem przez marksa

Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno. -Benjamin Franklin
głód-nie-nawiedza-nigdy-domu-pracowitego-człowieka-zagląda-doń-tylko-przez-okno
Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno. -Benjamin Franklin
głód-nie na­wie­dza-nig­dy-do­mu-pra­cowi­tego-człowieka-zagląda-doń-tyl­ko-przez-okno
Kiedy się widzi, do czego doprowadziła współczesna medycyna, pytamy siebie mimo woli: ile pięter ma śmierć? -Jean Paul Sartre
kiedy-ę-widzi-do-czego-doprowadziła-współczesna-medycyna-pytamy-siebie-mimo-woli-ile-pięter-śmierć
Rosyjski komunizm jest nieślubnym dzieckiem Karola Marksa i Katarzyny Wielkiej. -Clement Attlee
rosyjski-komunizm-jest-nieślubnym-dzieckiem-karola-marksa-i-katarzyny-wielkiej